Välj en sida

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun deltog våren 2023 i Nationella centret för utbildningsutvärdering, Karvis riksomfattande pilotprojekt för Valssi, systemet för utvärdering av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Valssi är en mångsidig digital tjänst som bygger på forskningsbaserade verktyg för kvalitetsutvärdering. Med hjälp av utvärderingsblanketten samlar man information, diskuterar resultaten, lyfter fram styrkor och kommer överens om utvecklingsåtgärder. Utvärderingsresultat kan även publiceras.

Utvärderingstemat i pilotprojektet var miljö- och hållbarhetsfostran. Enligt utvärderingsresultaten är hållbar livsstil väl anammad inom småbarnspedagogiken. Fostrarna föregår i vardagen med gott exempel för barnen. Närmiljön och nyttjandet av den i den pedagogiska verksamheten upplevs som en styrka. Grön Flagg-teman är en del av verksamheten, och framför allt har återvinning och sortering blivit en stark del av vardagen. Det kom fram att ett utvecklingsobjekt i verksamheten var att öka vårdnadshavarnas vetskap och att kalla dem med i verksamheten.

Valssi används i fortsättningen som en del av utvärderingen av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Med hjälp av den får man enhetlig och pålitlig information för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken.