Välj en sida

Vid aftonskolan för de tre nämnderna inom serviceområdet för bildning och fritid 14.9 satte man sig in i de förväntade förändringarna i bildningstjänsternas ekonomi och verksamhet. Under kvällen funderade nämnderna tillsammans på utsikterna för utveckling av Kyrkslätt inom den närmaste framtiden med avseende på hållbar ekonomi.

Välfärdsområdesreformen, kriget i Ukraina och förändringen i kommunens befolkningsstruktur är fenomen som under det kommande året påverkar Kyrkslätts bildningstjänster beträffande såväl ledandet som verksamheten och ekonomin. Med hjälp av kvällens inledningsanföranden och diskussioner lade man grunden för beredningen och behandlingen av serviceområdets och kommunens budget 2023 nämndvis.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen är nöjd med modellen för gemensamt arbete mellan nämnderna. Modellen startade våren 2022.

– Bildningstjänsterna är den framtida kommunens mest centrala uppgift. Det gemensamma målet för våra nämnder och vårt serviceområde är att främja delaktighet, välmående, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla kommuninvånare. De gemensamma aftonskolorna har visat sig vara ett utmärkt sätt att stärka denna enighet, gläder sig Ikonen.

Nämnderna behandlar för sin del budgeten 2023 vid sina sammanträden vid månadsskiftet september–oktober:

  • Finska nämnden för fostran och utbildning 21.9
  • Svenska nämnden för fostran och utbildning 22.9
  • Bildnings- och fritidsnämnden 5.10