Välj en sida

Den snabbt försämrade coronavirussituationen kräver kraftig begränsning av närkontakter. Myndigheternas smittspårning har förlorat sin effektivitet då smittfallen mångdubblats. Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra. Smittspårningen koncentreras till enheter inom hälsovården, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper

Det är inte längre möjligt att begränsa epidemin genom smittspårning

Omikronvarianten som blivit den huvudsakliga varianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna. Antalet smittfall per dag har mångdubblats sedan början av december och detta har lett till allvarlig stockning av smittspårningsverksamheten.

Då epidemiläget försvåras är hälsovårdens testningskapacitet överbelastad och det dröjer flera dygn innan man får en testtid.  Myndigheterna får med betydande fördröjning kännedom om smittfall som konstaterats genom laboratorietest och då har fortsatt smittspridning redan hunnit ske. Därför kan man inte längre förhindra smittspridning genom karantän som i efterhand förordnas av infektionsläkaren.

Smittspårningen har förlorat sin effektivitet eftersom det dröjer innan man får testtid och kontaktas av smittspårningen. Myndigheterna för smittsamma sjukdomar får inte kännedom om en allt större del av smittfallen.

Att avstå från spårning av exponeringar och karantän då pandemin utvidgas följer den nationella beredskapsplanen för en influensapandemi som uppgjordes före coronaviruspandemin. Också Institutet för hälsa och välfärd har i sitt utlåtande 5.1.2022 konstaterat att smittspårningen är effektivast när det finns relativt få smittade. Om det dröjer flera dagar innan man får testa sig eller får sitt testresultat, eller om smittspårningssamtalen eller förordnandet av karantän dröjer flera dagar eller till och med en vecka, förhindras smittspridningen inte särskilt effektivt av smittspårningen.

Man avstår från merparten av förordnande av karantän

Personer som genom laboratorietest har konstaterats vara smittade av coronaviruset får anvisningar per textmeddelande och beslut om att försätta dem i isolering kan vid behov fattas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att beslutet når dem med flera veckors fördröjning.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som bor i samma hushåll som sådana som är smittade och till andra motsvarande närkontakter eller försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 10.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken. 

Epidemiläget kräver att alla agerar ansvarsfullt

Det är absolut nödvändigt att kommuninvånarna agerar på ett ansvarsfullt sätt för att bromsa epidemin och minska på belastningen inom sjukvården samt för att skydda sin närmaste krets. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma och informera sina egna närkontakter om eventuell exponering också vid milda symptom. Också personer som inte har symptom ska följa de rådande rekommendationerna och begränsningarna.

Personer med milda symptom ska inte söka sig till laboratorietest om de inte hör till riskgrupperna i förhållande till coronaviruset. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Övriga kan göra snabbtest om de vill.

Det är viktigt att notera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna och därför rekommenderar man att en person med symptom som testat negativt ska göra ett nytt hemtest senare för att försäkra sig om negativt resultat. Personer som har symptom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat. Anvisningarna för sådana som insjuknat och blivit exponerade uppdateras på kommunens webbplats under vecka 2.

I det rådande epidemiläget är det motiverat att övergå till normal sjukledighetspraxis

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som i tjänsteförhållande ansvarar för infektionssjukdomar besluta att en person ska hållas i karantän eller isolering om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt. Betydelsen av att personer sätts i karantän eller isolering i relation till begränsningen av epidemin har försvagats. Den praktiska betydelsen av ett förvaltningsbeslut som fattats i efterhand har närmast att göra med utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren. Socialtryggheten är dock inte ensam ett hållbart skäl att fatta beslut som kraftigt begränsar den individuella friheten.

Beslut om isolering fattas endast i fråga om personer inom hälsovården som bekräftats vara smittade. Detta försätter människor i en ojämlik position i situationer där laboratorietestning inte erbjuds för alla. Hälsovårdens testningskapacitet ska inriktas på personer som på medicinska grunder behöver testas samt på enheter för hälsovård, vårdanstalter och boendeenheter med riskgrupper. Att man söker sig till testning inom hälsovården endast för att bekräfta smitta för utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom belastar hälsovårdens tjänster och orsakar rusning på alla kanaler för kontakttagande. På grund av detta fördröjs vården av personer med allvarlig coronavirusinfektion och andra sjukdomar. Det blir också svårare att inrikta testningskapaciteten på rätt sätt.

Istället för att försätta personer som insjuknat i coronavirusinfektion i karantän borde man övergå till normal sjukfrånvaropraxis.

Detta förfaringsätt tas stegvis i bruk från och med 10.1.2022 i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Tusby och Vanda.