Välj en sida

 

Bruksavgifterna för vatten och avlopp stiger från och med 1.4.2024 med 6 % och grundavgifterna med 10 %. Serviceprislistan har också uppdaterats att motsvara de höjda kostnaderna. Anslutningsavgifterna ändrar inte.

För en fyrapersoners familj som bor i egnahemshus innebär höjningarna en tilläggsutgift på ungefär 95 euro i året. 

De nya prislistorna har uppdaterats på Kyrkslätts Vattens webbplats (LÄNK)
Kunderna har redan fått information om höjningarna per brev.

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten beslutade om höjningarna vid sitt sammanträde 8.11.2023.

Bakgrunden är en kraftig stegring av kostnadsnivån och i synnerhet höjningarna av priset på vattnet och avloppsvattenhanteringen som köps av HRM (HSY) . HRM har redan meddelat att priserna kommer att stiga också de kommande åren.

Grundavgifterna höjs så att man också i fortsättningen kan sörja för Kyrkslätts vattenledningsnät och underhållet av det.

Kyrkslätts Vattens egen vattenproduktion fortsätter, och man försöker öka den nära den kalkylerade maximimängden.