Välj en sida

Den nya kommunstrategin har publicerats på webben och kan läsas på kommunens webbplats. Kommunfullmäktige godkände kommunstrategin vid sitt sammanträde 4.3 och den styr kommunens beslutsfattande och verksamhet till och med år 2030. I den uppdaterade strategin framhävs ett gemenskapligt och levande, ett växande och hållbart samt ett kunnigt och lärande Kyrkslätt.

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och som definierar riktningen för kommunens verksamhet och kommunens viktigaste långsiktiga mål. Uppdateringen av Kyrkslätts kommunstrategi började våren 2023 och den nya kommunstrategin har utarbetats i samarbete med kommuninvånarna, de förtroendevalda, påverkansorganen och personalen.

Den nya kommunstrategin består av visioner och tre mål under vilka sammanlagt 19 mål för strategiperioden har ställts. Därtill ingår i strategin övergripande teman och strategimätare.

Vision:

  • Kyrkslätt, nära människan och naturen från Porkala till Noux.
  • Kyrkslätt, den mest eftersökta och livskraftigaste kommunen i metropolområdet.
  • Kyrkslätt, en hållbar, tvåspråkig och internationell bildningskommun 700 år.

I Kyrkslätts kommunstrategi finns tre mål som består av strategiperiodens mål:

  • Ett gemenskapligt och levande Kyrkslätt – Från Porkala till Noux
  • Ett hållbart och växande Kyrkslätt – Den mest eftersökta, vitala och livskraftigaste kommunen i metropolområdet
  • Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt – Bildning i 700 år

Nu inleds arbetet med att förankra kommunstrategin i praktiken. Det centrala i verkställandet är aktivt deltagande av personalen samt de tväradministrativa program och planer som härleds ur planen. Uppdateringen av program som stöder strategin, så som till exempel servicenätsplanen samt välfärdsplanen för barn och unga, pågår redan.

Bekanta dig med den nya kommunstrategin här!