Välj en sida

I år har Kyrkslätts miljöpris beviljats Kyllikki Stålnacke och Porkkalan Martat för bekämpning av främmande arter. Priset överräcktes till Kyllikki Stålnacke måndag 6.11 på bekämpningsområdet i Gesterby. Kommunens miljöpris är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Pristagaren utses av en miljöprisjury på basis av förslag av kommuninvånarna.

Kyllikki Stålnacke, som verkar som Porkkalan Martats talkokoordinatör för bekämpning av främmande arter, och Kirkkonummen Porkkalan Martat har gjort ett viktigt arbete för att bekämpa främmande arter på kommunens område.

– Jag är rörd över att få miljöpriset och vill förstås fortsätta arbetet. Jag hoppas också att priset uppmuntrar andra att bekämpa invasiva främmande arter så som jättebalsamin i sina näromgivningar, säger Porkkalan Martats koordinatör för bekämpning av främmande arter Kyllikki Stålnacke.

– Miljöpriset har för sin del stött och sporrat det fina arbete som olika sammanslutningar, företag och kommuninvånare gör för Kyrkslätts – alltså vår allas gemensamma natur. Tack till alla som gett förslag. Även i år kom det in många förslag till pristagare, och efter en ingående bedömning valde juryn Kirkkonummen Porkkalan Martat och deras koordinator för bekämpning av främmande arter Kyllikki Stålnacke till pristagare, berättade kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi på prisutdelningen.

Invasiva främmande arter är ett globalt hot mot naturens mångfald

Främmande arter är djur-, växt- och svamparter som på grund av människans agerande spritt sig från sin ursprungliga miljö till nya områden. Som invasiva främmande arter definieras främmande arter som konstaterats hota naturens mångfald och anknutna ekosystemtjänster. Invasiva främmande arter påverkar den omgivande naturen genom att tränga ut de ursprungliga arterna genom att förändra livsmiljöernas förhållanden och störa näringsnätens funktionalitet. Invasiva främmande arter kan också orsaka hälsoolägenheter och produktionsförluster och försämra rekreationsanvändningsmöjligheterna och sänka fastigheternas värde. Främmande arter är ett av de globalt sett största hoten mot naturens mångfald.

Miljöpriset är en utmärkelse för arbete som gjorts för miljö, natur och miljöupplysning, och pristagaren väljs utgående från förslag av kommuninvånarna

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för åttonde gången. Prisjuryn bestod av kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi, direktören för serviceområdet samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen och miljöchef Anu Hynninen. Juryn valde mottagaren av priset på basis av förslag som inkommit av kommuninvånarna.

Viktigt arbete för närnaturen

Kirkkonummen Porkkalan Martat har utfört viktigt frivilligt arbete genom att bekämpa främmande arter på kommunens område redan i flera års tid. Med arbetet har man avsevärt förebyggt spridning av de främmande arterna och skador som de orsakar. Inverkningarna för närnaturen har varit betydande på lokal nivå.

Arbetet har burit frukt bland annat i Kusas, Jolkby å, Gesterby och Åängen där man lyckats förstöra förekomster av främmande arter och öka växtlighetens mångsidighet. Avsikten är att fortsätta bekämpningsarbetet genom att utvidga det till nya områden och genom att se till att det inte uppstår ytterligare växtbestånd på de behandlade områdena.

Enligt juryn har Kyllikki Stålnacke, som fungerar som Porkkalan Martats talkokoordinator för bekämpningen av främmande arter, gjort ett exemplariskt och långsiktigt arbete med främmande arter. Stålnacke har startat Porkkalan Martats bekämpningsarbete, organiserat flera bekämpningstalkon och också utfört arbete på egen hand. Hon har även inspirerat andra marthor att delta i bekämpningen och svarat för kartläggningen av områdena som ska bekämpas och andra praktiska arrangemang. Stålnackes insats har varit betydande med tanke på fortsättningen av arbetet och olika instanser delaktighet i det.

– Talko för närnaturen är ett fint kollektivt sätt att öka kännedomen om Kyrkslätts mångsidiga naturmål i närmiljön och delta i förebyggande av artförlust. Det är också viktigt att komma ihåg kommunens roll och ansvar att bekämpa främmande arter på sina områden. Jag önskar att priset för sin del sporrar Kyrkslätts kommun och beslutsfattarna att styra resurser till arbete för stärkande av naturens mångfald, konstaterar byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi.

Kyllikki Stålnacke från Porkkalan Martat har också ökat medvetenheten om främmande arter och miljöskadorna de orsakar. Hon har bland annat berättat för eleverna i Gesterbyn koulu om vikten av att bekämpa främmande arter och har bekantat eleverna med bekämpning av jättebalsamin. Att engagera barnen i bekämpningen av främmande arter är betydelsefullt arbete som för sin del stärker barnens roll som miljöaktörer.

– Genom kommunikation kan vi öka invånarnas allmänna kännedom om främmande arter och rätt hantering av trädgårdsavfall, uppmuntra invånare att anmäla sina observationer av främmande arter och delta i bekämpningsarbetet, säger miljöchef Anu Hynninen.

Grunder för beviljande av kommunens miljöpris

  • Miljöpristagaren är ett företag eller en sammanslutning med verksamhet i Kyrkslätt eller en privatperson från Kyrkslätt,
  • Priset är ett erkännande för exemplariskt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period,
  • Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.
  • Pristagaren har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.