Välj en sida

I år har Kyrkslätts miljöpris beviljats kommunens småbarnspedagogik. Priset överläts måndagen den 5.9 till direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma i Kolsarin päiväkoti. Prisdiplomet tilldelas alla Kyrkslätts enheter för småbarnspedagogik. Mottagaren av kommunens miljöpris väljs på basis av förslagen som inkommit av kommuninvånarna.

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun är en nationell vägvisare inom Grön Flagg-verksamheten för hållbar utveckling. Grön Flagg är en del av det internationella programmet Eco-Schools som riktar sig till daghem, skolor, läroinrättningar och fritidsverksamheter. Det är världens största nätverk för hållbar utveckling i skolor och daghem som är verksamt i 68 olika länder.

-Alla barngrupper inom kommunens småbarnspedagogik tillbringar varje vecka en inlärningsdag i naturen. Det här har en stor betydelse i att väcka och förstärka barnens förhållande till naturen. Inom småbarnspedagogiken finns också grupper med betoning på inlärning utomhus, där den pedagogiska verksamheten förts ut i naturen – måltiderna och även vilostunderna kan fullföljas i naturen, berättar Kyrkslätts direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma.

Mottagaren av miljöpriset väljs på basis av kommuninvånarnas förslag

Kyrkslätts miljöpris delades nu ut för sjunde gången. Prisjuryn bestod av kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi, direktören för serviceområdet samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen och miljöchef Anu Hynninen. Juryn valde mottagaren av priset på basis av förslag som inkommit av kommuninvånarna.

-Miljöpriset är en betydande utmärkelse för arbete som gjorts för miljö, natur och miljöupplysning, berättade kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi vid prisutdelningen.

-Den här gången var vårt stadiga val att belöna småbarnspedagogiken som i kommunen gjort ett utmärkt arbete för att barnen ska växa upp till en hållbar livsstil. Värdesättandet av miljö och natur kommer naturligt för barnen, då man ger dem möjligheter och upplevelser i naturen. Där har småbarnspedagogiken gjort ett ihärdigt arbete såväl i daghemmen som i familjedagvårdsgrupperna och invånarparkerna. Jag har fått ivrig och stolt respons på det här också av min sonson då han deltagit i miljörådet för Grön Flagg i ett projekt i daghemmets närmiljö, gläder sig Haapaniemi.

Enligt ordförande för kommunens byggnads- och miljönämnd Saara Huhmarniemi är det högklassiga miljöarbetet inom Kyrkslätts småbarnspedagogik också en positiv profileringsfaktor på kommunnivå.

 -Det var även i år en glädje att få läsa kommuninvånarnas förslag till mottagare av miljöpriset. Av förslagen framgick det väl att miljöarbetet inom småbarnspedagogiken och till exempel att röra på sig och lära sig utomhus är omtyckt och uppskattat hos oss, sade Saara Huhmarniemi i sitt tal vid prisutdelningen.

-Småbarnspedagogikens högklassiga arbete är en styrka för Kyrkslätts kommun, med hjälp av vilken vi kan framträda positivt som en kommun som värdesätter natur och närhet till naturen. Med hjälp av konkret och kollektivt miljöarbete lär sig barnen sådana kunskaper och färdigheter för framtiden som hjälper dem att hantera och lösa nuvarande osäkerheter och hot gällande miljöns bärkraft och klimatuppvärmningen. Värdefulla kunskaper och färdigheter som skulle vara till nytta för alla åldrar, fortsatte Huhmarniemi.

Kyrkslätt har 20 enheter med Grön Flagg inom småbarnspedagogiken

Grundprinciperna i programmet Grön Flagg är delaktiggörande av barn och unga, minskning av miljöbelastningen, fostran i hållbar utveckling som en del av vardagen, fortlöpande förbättring och samarbete med det omgivande samhället.

Barnen deltar i uppställandet av mål, val och bedömning av tillvägagångssätt samt ändrar vardagen i sin verksamhetsenhet i en mera hållbar riktning ett tema i gången, tillsammans med lärarna och pedagogerna. Delaktiggörandet stärker barnens roll som miljöaktörer och visar dem att det är möjligt att inverka på omständigheterna.

Kyrkslätt har 20 enheter inom småbarnspedagogiken som beviljats certifikatet Grön Flagg. Utöver daghemmen deltar alla kommunens invånarparker och finskspråkiga familjedagvårdsgrupper.

 Enheterna inom småbarnspedagogik som beviljats certifikatet Grön Flagg är Hommas daghem, Jokirinteen päiväkoti, Kantvikin päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Koskentorin päiväkoti, Laajakallion päiväkoti, Masalan päiväkoti, Neidonkallion päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Prästgårdsbackens daghem, Ravalsin päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti, Sjökulla daghem, Veikkolan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, invånarparkerna Fyyri, Veikonvintti och Piennarpiiha samt de finskspråkiga familjedagvårdsgrupperna inom Kyrkslätts kommun.

Inom småbarnspedagogiken växer man mot en hållbar livsstil

Småbarnspedagogiken har en nyckelroll i främjandet av hållbarhetstänk och genomförandet av miljöfostran och naturpedagogik.

-Det är viktigt att barnen lär sig att förstå hur de egna handlingarna påverkar den omgivande naturen, andra människor och samhället, säger direktören för småbarnsfostran. Småbarnspedagogikens miljöfostran får stöd av ett nätverk miljöpedagoger vid verksamhetsställena. Inom småbarnspedagogiken utbildas hela tiden miljöpedagoger på läroavtal. De förmedlar kunskap som stöder miljöfostran och deltar i främjandet av en hållbar livsstil vid sina verksamhetsställen.

-Kyrkslätts kommuns småbarnspedagogik arbetar målmedvetet för en hållbar framtid. Enligt Kyrkslätts vision för småbarnspedagogiken arbetar man i daghemmen, invånarparkerna och familjedagvården modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä!, fortsätter Anu Vesiluoma.

Grunder för beviljande av kommunens miljöpris

·Miljöpristagaren är ett företag eller en sammanslutning med verksamhet i Kyrkslätt eller en privatperson från Kyrkslätt.

·Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period.

·Priset delas ut för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

·Pristagaren har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.