Välj en sida

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning bibehålla bildnings- och fritidsnämndens beslut 4.4.2023 § 29 som gäller besättande av tjänsten som utbildningsdirektör. Motförslaget gällde återförvisning av ärendet för ny behandling i bildnings- och fritidsnämnden. Beslutet fattades med rösterna 7-6.

Dessutom godkände kommunstyrelsen för sin del Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkastet till Helsingforsregionens MBT 2023-plan med justeringar och sänder det vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsen godkände med ändringar även motiverade ställningstaganden (s.k. planläggarens bemötanden) till responsen på förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt och beslöt lägga fram förslaget till delgeneralplan med tillhörande handlingar. Kommunstyrelsen ber namngivna kommunens instanser, övriga myndigheter, föreningar, organisationer och andra aktörer samt företag att ge utlåtanden om förslaget till delgeneralplan.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

-Beviljande av verksamhetsbidrag för år 2023 till bya- och invånarföreningar samt andra intresse- och dylika föreningar