Välj en sida

Den första lördagsmorgonen i september var det ovanligt mycket vimmel utanför skyddsrummet i Kyrkslätts centrum. Kommunens beredskapsövning som är en del av Hembygdsövningen Säkerhet i Nyland 2022 ska börja och de olika aktörerna väntar på tillträde under jord för att förbereda sig inför övningen. Varje instans har en egen uppgift i en störningssituation under normala förhållanden och därför är de här för att öva.

Då dörrarna till skyddsrummet öppnas, förflyttar sig aktörerna inomhus och samlas mitt i det öppna rummet som under normala förhållanden används som idrottssal. Då klockan slagit åtta på morgonen ger kommundirektör Tarmo Aarnio order om att inrätta regionala beredskapscentraler. Ordern läses högt för alla som är på plats. Efter ordern går alla från ord till handling och inom en timme har idrottssalen förvandlats till ett skyddsrum dit kommuninvånarna evakueras till följd av strålningsolyckan. De första evakuerade kommer till platsen klockan 10.

Nu övar vi verksamhet då normala förhållanden rubbas

I verkligheten har det inte skett någon olycka, utan det är fråga om en simulerad övning. Syftet med kommunens beredskapsövning är att öva samarbete och organisering i en situation då de normala förhållandena rubbas. En störning under normala förhållanden kan som minst innebära ett strömavbrott, men som allvarligast till exempel en allvarlig miljöolycka eller militärt anfall. I Finland förpliktar lagen kommunerna till att förbereda sig inför störningssituationer under normala förhållanden, så övningen är en vanlig del av kommunens beredskapsplanering.

I den här beredskapsövningen är den fiktiva störningssituationen en trafikolycka där radioaktivt ämne spridits på Kyrkslätts centrumområde. Väldigt snart framkommer det att 900 kommuninvånare måste evakueras tryggt. I övningen inrättas tre beredskapscentraler: en på kommunhuset, en i skyddsrummet och en i Veikkola.

Regionala beredskapscentraler skapar en situationsbild för kommunens ledning

De regionala beredskapscentralerna (AVAK) är en del av kommunens beredskapsplanering. De är verksamhetsgrupper som består av frivilliga kommuninvånare och kommunens personal. Gruppernas uppgift i undantagsförhållanden är att skapa en situationsbild för kommunens ledning och i samarbete med olika aktörer se till att för kommuninvånarna ordnas nödvändiga tjänster under undantagssituationen. I Kyrkslätts övning deltar flera olika instanser som för egen del hjälper de evakuerade.

Ovanför ingången till skyddsrummet står en mast som påminner om ett metspö. Bredvid den står en paketbil parkerad och från radion inne i bilen hör statiskt brus och tidvis prat. Det är fråga om Porkkalan radiokerhos radioamatörers basstation. Med den säkerställer de kontakten mellan de olika beredskapscentralerna genom att använda olika radioförbindelser. De här förbindelserna är i avgörande roll då till exempel nätförbindelserna är brutna till följd av olyckan eller någon annan orsak. Radioamatörerna kan berätta att vid många storolyckor har den första instansen som fått en fungerande förbindelse på platsen uttryckligen varit en radioamatör.

 

De som eventuellt exponerats för strålning evakueras och undersöks

De första evakuerade som eventuellt exponerats för radioaktiv strålning tas emot av utbildade personer som hjälper de evakuerade in under jord till skyddsrummet. Vägen ner är brant, så personalen hjälper till exempel dem som sitter i rullstol att ta sig ner. Då kommuninvånaren som evakueras tagit sig ner till skyddsrummets ingång, blir hen undersökt av frivilliga från Strålsäkerhetscentralen. Först går man genom en strålningsport som grovt mäter strålning som människan avger. Porten påminner till utseendet om metalldetektorportarna på flygplatserna, så den är en bekant syn för många. Endast de i vita skyddskläder klädda strålningsmätarna som väntar innanför porten för uppfattningen bort från semesterresor.

Människan strålar alltid i någon mån, men anordningarna som används larmar bara om strålningen är avvikande. Eftersom de evakuerade vid övningen i verkligheten inte exponerats för strålning, har de vid ankomst fått en lapp runt halsen som fastställer deras roll: gul lapp betyder förorenad, grön ren. De som får en grön lapp hänvisas efter den första porten till följande port, som mäter strålningen mer exakt än den första. Om personen får en gul lapp förhåller man sig som om den första porten larmar. Då hänvisas personen vidare till vänster där sakkunniga mätare utreder med handmätare vilken punkt som är förorenad.

Om strålningsförorenat ämne kommer åt att sprida sig i omgivningen, kan det hamna till exempel på människans kläder, skobotten eller hud. I en mätning som görs med handmätare kan man lokalisera strålningskällan. Om det finns en förorening till exempel på skorna, försöker man först tvätta bort den. Om det förorenande ämnet finns till exempel på stora hudområden, hänvisas personen till rummet intill för att tvätta sig. Man använder mätare för att försäkra sig om att rengöringen lyckats.

Röda Korset och Rädda Barnen rf hjälper de evakuerade

Då man konstaterat att personen inte strålar längre, får hen gå genom portarna till registreringspunkten där frivilliga från Finlands Röda Kors bokför de evakuerade. Samtidigt kartlägger de läget för de evakuerade och hänvisar vid behov till tältet för första hjälpen eller mentalt stöd, som Röda Korset driver. Vid ingången har också en person från Rädda Barnen rf jour. Hen berättar för barnfamiljer om den barnvänliga platsen som organisationen grundat i tatamisalen i skyddsrummet.

På den barnvänliga platsen är stämningen annorlunda än på andra ställen i skyddsrummet, även om det är lugnt överallt. Syftet med barnvänlig plats är att freda ett rum för barn så att de kan leka, spela och vistas med trygga vuxna. Barnvänlig plats har sysselsättning för barnen, eftersom barnet i en verklig krissituation kan vara konfunderat eller uttråkat i väntan på myndighetsmeddelanden.

I Röda Korsets tält för mentalt stöd erbjuder utbildade frivilliga samtalsstöd för att underlätta den stress och ångest som störningssituationen förorsakar. De frivilliga utstrålar lugn och varm energi som säkert kommer till nytta i en verklig situation. På bordet finns broschyrer och anvisningar och i hörnet brädspel som kan föra tankarna till annat för en stund.

Matförsörjning en viktig del av beredskapen

Försvarsutbildningen MPK:s underhållsgrupp svarar för matförsörjningen vid övningen. De har skaffat servering till platsen från Obbnäs garnisonsrestaurang. Man bjuder på semla, fisksoppa och till efterrätt pudding. Människorna sitter vid långborden i salen och äter och småpratar. Stämningen är lugn och avslappnad, fastän det är stök i skyddsrummet.

Övningen tar slut vid tretiden, då även de sista frivilliga söker sig hemåt.

Kommundirektör Tarmo Aarnio: I övningen skapar och övar vi verksamhetsmodeller som kan tas snabbt i bruk

Kommundirektör Tarmo Aarnio anser att övningen gått bra. ”Jag tycker att övningen med allt som tillhör gick utmärkt. Kyrkslätts kommuns regionala beredskapscentrals beredskapsövning som kombinerats med Försvarsutbildning MPK:s Hembygdsövning erbjöd en utbildnings- och erfarenhetsupplevelse för flera frivilliga kommunalt anställda. Dessutom tog en brokig skara lokala föreningar och andra aktörer sitt specialkunnande med sig till övningen. Så här skapar och övar vi verksamhetsmodeller som vid behov snabbt kan tas i bruk i eventuella verkliga situationer”, konstaterar Aarnio. ”Jag tackar alla instanser som deltagit i övningen, också de frivilliga kommuninvånarna som erbjöd sig som evakuerade.”

MPK:s Antti Rautiainen berättar att den mer omfattande Hembygdsövningen Säkerhet i Nyland 2022 med tillhörande beredskapsövning och olika kurser lyckades utmärkt och att det inkom förbluffande bra respons på dem. ”Gästerna som bekantat sig med kurserna och kommunens beredskapsövning tackade såväl konceptet med regional beredskapscentralverksamhet som själva hembygdsövningen. Närmast kvarstår önskemålen om att vidareutveckla verksamheten och härifrån är det bra att fortsätta”, konstaterar Rautiainen.