Välj en sida

  

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 4.3 den nya kommunstrategin som styr kommunens beslutsfattande och verksamhet till och med år 2030. Kyrkslätt fyller då 700 år. I den uppdaterade strategin framhävs ett gemenskapligt och levande, ett växande och hållbart samt ett kunnigt och lärande Kyrkslätt.   

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål. Uppdateringen av Kyrkslätts kommunstrategi började våren 2023 med en enkät som delaktiggjorde kommuninvånarna. I enkäten kartlades de viktigaste teman för kommuninvånarna och önskemål om Kyrkslätts framtid. På hösten fortsatte man uppdatera strategin genom att ordna workshopar för förtroendevalda, påverkansorgan, personalen och invånarföreningar. ”Olika intressentgrupper har starkt engagerats i utarbetandet av kommunstrategin”, konstaterar kommundirektör Virpi Sailas. Hon vill tacka alla som deltagit i strategiarbetet. ”Vi lyckades tillsammans!” 

Syftet med den nya kommunstrategin är att förtydliga, koncentrera och precisera den tidigare strategin. I strategin beaktas de kommande förändringarna i verksamhetsmiljön, så som överföringen av ansvaret för arbetskrafts- och näringslivstjänsterna till kommunen år 2025. I och med välfärdsområdesreformen har kommunens ansvarsområden förändrats avsevärt.  

Den nya kommunstrategin består av visioner och tre mål under vilka sammanlagt 19 mål för strategiperioden har ställts samt av övergripande teman och strategimätare. 

  

Vision:   

Kyrkslätt, nära människan och naturen från Porkala till Noux.  

Kyrkslätt, den mest eftersökta och livskraftigaste kommunen i metropolområdet  

Kyrkslätt, en hållbar, tvåspråkig och internationell bildningskommun 700 år.  

   

I Kyrkslätts kommunstrategi finns tre mål som består av strategiperiodens mål:  

  • Ett gemenskapligt och levande Kyrkslätt – från Porkala till Noux  
  • Ett hållbart och växande Kyrkslätt – Den mest eftersökta, vitala och livskraftigaste kommunen i metropolområdet  
  • Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt – Bildning i 700 år  

  

I strategin definierades tre övergripande teman som ska beaktas i allt beslutsfattande och all verksamhet. Dessa teman är främjande av välbefinnande, kommunikation och informationsledarskap. 

I strategin definieras mätare med vilka man kan följa upp och bedöma förverkligandet av strategin. Noggrannare mätare kommer också att definieras i olika tväradministrativa program som genomför strategin. ”Efter att strategin godkänts inleder vi också förnyandet av kommunens brand”, säger Sailas. 

Den nya kommunstrategin publiceras på kommunens webbplats 6.3 . 

Då fullmäktige har godkänt kommunstrategin börjar förankrandet av den i praktiken. Det centrala i verkställandet är aktivt deltagande av personalen samt de tväradministrativa program och planer som härleds ur planen. Uppdateringsarbetet med program som stöder strategin, så som till exempel servicenätsplanen och välfärdsplanen för barn och unga, pågår redan. 

  

Yhdessä – Tillsammans-anvisningar  

Utöver kommunstrategin godkände kommunfullmäktige handlingsinstruktionerna, som ska styra deras arbete. Yhdessä – Tillsammans-anvisningarna har bearbetats under hösten i olika nämnder som en del av uppdateringen av strategin. Syftet med handlingsinstruktionerna är att stöda kommunens ledning, beslutsfattande och samarbete samt öka öppenheten om de gemensamma förfaringssätten.   

  

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade:  

  • Val av revisionssammanslutning  
  • Ändring av förvaltningsstadgan – tillsättande av nämnd för sysselsättnings- och näringsfrågor  
  • Beviljande av avsked