Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 27.5 bokslutet för år 2023 samt antecknade personalberättelsen och utvärderingsberättelsen för år 2023 för kännedom.  

Kommunfullmäktige godkände bokslutet för år 2023. Räkenskapsperiodens överskott var 23,7 miljoner euro. Överskottet förklaras av att skatteintäkterna var större än förväntat, av att de uppskattade avskrivningarna underskreds och av att statsandelsintäkterna överskreds. Med hänsyn till överföringen av social- och hälsovården ökade rörelsemarginalen med 0,6 %. Skatteintäkterna minskade med 47,8 % jämfört med föregående år, eftersom merparten av intäkterna överfördes till välfärdsområdet. 

Kommunfullmäktige antecknade också personalberättelsen samt utvärderingsberättelsen för år 2023 för kännedom. Angående utvärderingsberättelsen beslutade fullmäktige också begära en utredning enligt kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen. Bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september 2024, före behandlingen av det kommande årets budget.   

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet var: 

  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i finska nämnden för fostran och utbildning och val av ny ersättare