Välj en sida

Vid kommunfullmäktiges extra sammanträde 29.4 beslutade man om förtroendet för tre nämnder. Fullmäktige beslutade att svenska nämnden för fostran och utbildning och nämnden för lokaltjänster åtnjuter fullmäktiges förtroende, medan finska nämnden för fostran och utbildning inte gör det.

Kommunfullmäktige beslutade att finska nämnden för fostran och utbildning inte åtnjuter fullmäktiges förtroende på basis av de detaljer som framgår av det tillfälliga utskottets beredningspromemoria, frånvaro, nämndens interna misstroende och den förvridna politiska maktbalansen.

Efter att fullmäktige beslutat om nämndens misstroende utsåg fullmäktige nämndens nya sammansättning. Till ordförande för finska nämnden för fostran och utbildning valdes Tuovi Ronkainen och till vice ordförande Pekka Sinisalo.

Ledamöter och ersättare i finska nämnden för fostran och utbildning:

 • Tuovi Ronkainen, ersättare Ulvija Jabbarova
 • Aila Puustinen-Korhonen, ersättare Tero Strand
 • Pekka Sinisalo, ersättare Saara Ketola
 • Juha Oksanen, ersättare Carita Vilén
 • Vesa Tarkkanen, ersättare Tuomas Wass
 • Heljä Järä-Isotalo, ersättare Pirjo Salmi
 • Nina Bogatenko, ersättare Anna-Mari Toikka
 • Irja Tamm, ersättare Lauri Lavanti
 • Sari Haapasaari, ersättare Marjaana Munther
 • Arttu Lankinen, ersättare Jani Kähkönen
 • Ville Salminen, ersättare Jarkko Kaari

Svenska nämnden för fostran och utbildning och nämnden för lokaltjänster åtnjuter fullmäktiges förtroende

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med det tillfälliga utskottets förslag att svenska nämnden för fostran och utbildning och nämnden för lokaltjänster åtnjuter fullmäktiges förtroende. Utskottet föreslog förtroende i och med de ändringar som skett i nämndernas sammansättningar och arbete.

Ärendets bakgrund

Till Kyrkslätts kommun inlämnades hösten 2023 tre initiativ med yrkan på att avsätta de nämnda nämnderna. Enligt initiativen hade platserna i nämnderna i och med personförändringarna fördelats i strid med resultaten i kommunalvalet och de efterföljande förhandlingarna. Dessutom hade man i initiativtagarnas tilläggsutredning också kritiserat hur vissa ledamöters och ersättares frånvaron inverkat på nämndernas arbete efter gruppbytet. 

Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2023 ett tillfälligt utskott för att utreda situationen gällande nämnderna i fråga. Det tillfälliga utskottet upprättade utgående från sitt utredningsarbete en skriftlig beredningspromemoria i vilket det föreslog att fullmäktige beslutar om förtroendet för nämnderna i fråga.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 15.4 att ärendena gällande förtroendet för nämnden för lokaltjänster, finska nämnden för fostran och utbildning samt svenska nämnden för fostran och utbildning remitteras för ny beredning till det tillfälliga utskottet på grund av formfelet i beslutsförslagen. Kommunfullmäktige beslutade att det tillfälliga utskottet tar ärendet på nytt till behandling och förelägger fullmäktige för beslut i enlighet med Kommunförbundets anvisningar ett beslutsförslag av vilket det tydligt framgår det tillfälliga utskottets förslag om att organet antingen avsätts eller inte.

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade:

 • Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2024
 • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare