Välj en sida

Kommundirektör Virpi Sailas presenterade torsdagen den 12 oktober budgetförslaget för år 2024. Budgetförslaget för nästa år visar ett överskott på nästan 6,2 miljoner euro och i förslaget höjs inte inkomstskattesatsen. Kommunens skatteintäkter beräknas minska med 6,8 procent. I budgetförslaget framhävs investeringarna i infrastruktur och utvecklingen av servicenätet. Kommunstyrelsen behandlar kommundirektörens budgetförslag 16.10. Efter budgetförhandlingarna beslutar kommunfullmäktige om budgeten och skattesatserna den 13 november.

”Vi investerar i tillväxt och investeringarna kommer jämfört med de tidigare åren att vara på en högre nivå under år 2024 och de kommande åren” säger Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas.

”Vi tar hänsyn till att den höga investeringsnivån ökar kommunens lånestock med 1,5 gånger under de följande tre åren. Detta leder till ett minskat spelrum för ekonomin särskilt nu när tiden med nollränta är över” konstaterar Kyrkslätts kommuns ekonomidirektör Esa Lindell.

Kommundirektör Virpi Sailas

Betydande investeringar i kommunens infrastruktur

Kommunen satsar åren 2024-2026 på årsnivå 34-47 miljoner euro i infrainvesteringarna. De största projekten år 2024 är byggandet av Kyrkslättsvägens övergångsbro tillsammans med Trafikledsverket, byggandet av Kyrkslättsvägen och Överbyvägen samt översiktsplaneringen av stamväg 51 på avsnittet mellan Kyrkslätt och Sjundeå. I budgeten har totalt 11 050 000 euro anvisats för dessa projektet.

Man har reserverat 12,7 miljoner euro för nya detaljplaneprojekt. Sådana är bland annat Festberget, Tollsbacken, Masabyporten, skede 2, samt Kolabacken.

I budgetförslaget har för projekt som förbättrar boendetrivseln anvisats 1 710 000 euro, för saneringsinvesteringar 7 030 000 euro och för idrotts- och rekreationsområden 1 295 000 euro.

”Vi satsar på byggandet av kommuninfra och investerar i nya skolor och daghem” berättar kommundirektör Sailas.

Utvecklingen av servicenätet år 2024

Byggandet av Gesterby skolcentrum fortsätter enligt leasing-finansieringsmodellen. I projektet för det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten väljs entreprenörer och byggandet inleds. Entreprenaden för Nissnikuhuset i Masaby konkurrensutsätts år 2024.

Projektplaneringen av Kantvikin koulu inleds. Arbetet med behovsutredningarna för kommunens småbarnspedagogik som anknyter till servicenätsplaneringen fortsätter och projektplaneringen av Papinmäen koulu inleds.

I budgeten har sammanlagt 10 450 000 reserverats för husbyggande.

Kommunens servicenätsplan uppgörs under år 2024.

Ny kommunstrategi och förstärkande av kommunens livskraft

Kyrkslätt verkställer den nya uppdaterade kommunstrategin under år 2024 på ett engagerande sätt. Också kommunvarumärket förnyas och det informeras tillgängligt om både varumärket och strategin. Kommunen utarbetar en servicekatalog om kommunens tjänster och deras utvecklingsbehov samt vill förstärka personalens välmående och kompetens.

Kyrkslätt kommer tillsammans med Vichtis och Sjundeå kommuner att ta över ansvaret för tjänster som främjar sysselsättning från och med början av år 2025. Kyrkslätt fungerar som ansvarskommun för det nämnda sysselsättningsområdet. Kommunen uppfyller sitt livskraftslöfte med företagarna och satsar på utvecklingen av rådgivnings- och etableringstjänsterna.

Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026 (på finska).