Välj en sida

I och med uppdateringen eftersträvar man en tydlig, komprimerad och precis kommunstrategi som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande de kommande åren. Många olika intressentgrupper inkluderas under hösten i arbetet med uppdateringen av strategin.

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål. I Kyrkslätts kommun pågår arbetet med att uppdatera kommunstrategin, vilket kulminerar i januari 2024 då fullmäktige ska godkänna den förnyade strategin för de kommande åren.

”Avsikten med det pågående strategiarbetet är att förtydliga, koncentrera och precisera målen och ändamålen i den nuvarande strategin. Det är också viktigt att beakta de kommande förändringarna i verksamhetsmiljön, så som överföringen av ansvaret för arbetskrafts- och näringslivstjänsterna till kommunen år 2025. Strategin ska också definiera mätare med vilka man kan följa upp och bedöma förverkligandet av strategin”, säger Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas

Kyrkslätts kommunstrategi uppdaterades förra gången år 2021, då för en tvåårsperiod. Enligt kommunallagen ska kommunstrategin uppdateras en gång per fullmäktigeperiod. Uppdateringen av strategin är aktuell även för att kommunens ansvarsområden förändrats betydligt i och med välfärdsområdesreformen. Den kommande strategin borde förtydliga för kommunens beslutsfattare och personal vad Kyrkslätt satsar på och vad kommunen strävar mot de kommande åren.

Omfattande kunnande och delaktiggörande förankring

För kommundirektör Virpi Sailas är det viktigt att representanter för viktiga intressentgrupper inkluderas i uppdateringsarbetet. ”Vi bör engagera olika intressentgrupper i processen för att få till stånd en strategi som starkt styr verksamheten”, berättar Sailas.

Delaktiggörandet inleddes redan förra våren då man frågade kommuninvånarna om deras åsikter om kommunens tjänster, funktioner och utvecklingsbehov. Det ordnas workshopar och tillställningar för olika grupper under hösten tillsammans med konsultbyrån MDI. Den första workshopen ordnades för kommunfullmäktigeledamöterna som en del av fullmäktiges aftonskola. I workshopen identifierade man behoven att utveckla den nuvarande strategin och tyngdpunkterna för den kommande strategin.

Nästa vecka ordnas en workshop för äldrerådet, och senare för ungdomsfullmäktige och handikapprådet. I november kommer man att ordna en egen workshop för invånarföreningarna. Där kan föreningarnas representanter diskutera de kommande årens utvecklingsbehov. Kommunens personal kallas också till en egen tillställning, och syftet är att få som många kommunala tjänsters röster hörda som möjligt. Personalen kommer även att få besvara en enkät, och för kommunens ledningsgrupper och -team ordnas senare i höst en gemensam strategieftermiddag.

Man kommer att ta vara på företagarnas synpunkter under Business Forum Kyrkslätt, som ordnas i kommunhus och samlar många lokala företagare. Man vill också få barnens och ungdomarnas röster hörda, och kommer att i november begära åsikter om strategin av elev- och studerandekårernas styrelser vid skolorna i Kyrkslätt. Enkäten öppnas dessutom för andra unga.

Den nya strategin tas i bruk i januari 2024

Strategin utformas i samarbete med MDI, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då fullmäktige har godkänt kommunstrategin börjar förankringen av den i praktiken. För verkställandet behövs aktivt engagemang av personalen såväl som tväradministrativa program som härleds ur strategin. Uppdateringsarbetet med program som stöder strategin, så som till exempel servicenätsplanen och välfärdsplanen, pågår likaså.