Välj en sida

Kyrkslätts kommun inleder för sin del och i samarbete med Esbo stad de behövliga fortsatta utredningarna för att möjliggöra genomförandet av en regional närtågsdepå samt för att bereda den planläggning som depån förutsätter. Kyrkslätts kommunstyrelse behandlade depåärendet vid sitt sammanträde 18.12.

I och med Helsingforsregionens MBT-avtal som gäller markanvändning, boende och trafik har Kyrkslätt förbundit sig till att tillsammans med Esbo lösa kustbanans depåfråga.

Kommunerna fortsätter förhandlingarna utgående från fyra alternativ.  I Nylandsplanen 2050 har ett placeringsalternativ anvisats i närheten av gränsen mellan Kyrkslätt och Esbo (Mankby, Bobäck), men därtill reder kommunerna ut alternativen för en depå ovan jorden i Getberg och under jorden i Näckskogen. Andra möjliga placeringsalternativ har utgående från de tidigare utredningarna inte hittats.

– Avsikten är att inleda utredningsarbetet fort, eftersom alla placeringsalternativ har sina utmaningar och öppna frågor. Det är viktigt att ärendet nu bereds i gott samarbete mellan Kyrkslätt och Esbo samt öppet mot kommuninvånarna, säger Kyrkslätts direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen.

Esbo stad och Kyrkslätts kommun förbinder sig tillsammans till att inleda planförberedelserna på sina områden under år 2024.