Välj en sida

Andelen Kyrkslättsbor med främmande modersmål är för närvarande 12,1 %. I själva verket är andelen kommuninvånare med främmande modersmål ännu större, för en del av dem som kommit från Ukraina har ännu inte fått någon anteckning om hemkommun. Utöver ukrainare flyttar årligen också annan befolkning med främmande modersmål in i kommunen bl.a. på grund av familjeåterförening, jobb eller studieplats.

Det är oerhört viktigt för invandrare att lära sig finska och svenska. Nästan varje invandrare måste ändå vänta på att komma in i språkutbildning. Utan språkkunskaper är det mycket svårt att få information och integrera sig i det finländska samhället och den lokala gemenskapen.

Kyrkslätts kommunfullmäktige beslutade i sitt integrationsprogram stödja integrationen genom att öka den flerspråkiga informationen. Nu har projektet för flerspråkig information startat: på kommunens webbplats finns ett mycket omfattande infopaket om tjänster i området på sju olika språk utöver finska och svenska.

Språken i Kyrkslätt-INFO har valts utifrån antalet kommuninvånare som talar dessa språk och antalet tolkningar som de olika tjänsterna inom kommunen beställt. De valda språken är engelska, ryska, ukrainska, albanska, tigrinska, arabiska och dari.

Kyrkslätt-INFO innehåller information om hur man stadgar sig i kommunen, tjänster riktade till invandrare, boende, möjligheten att studera språk, utbildning, arbete och företagsamhet, familj, hälsa, fritid och Kyrkslätts kommun.

Infosidorna syftar till att invånare med främmande modersmål integrerar sig i samhället snabbare och att invånarna ska ha jämlikare tillgång till service från kommunen samt företagen och föreningarna verksamma i kommunen. Särskilt viktigt är att tjänsterna är tillgängliga för barnfamiljer: för att barnen i familjerna med främmande modersmål ska vara jämlika med sina jämnåriga måste föräldrarna få information om tjänsterna på ett språk som de förstår.

Kyrkslätt-INFO underlättar också de anställdas och de frivilligas arbete i kommunen. När kommuninvånare med främmande modersmål inte har någon annan informationskälla har de vänt sig med sina frågor bl.a. till de anställda inom småbarnspedagogiken och skolorna. Det är förståeligt att det finns behov av information, och de anställda inom kommunen och de frivilliga inom olika föreningar har hjälpt efter bästa förmåga, men detta har ökat arbetsbördan och tagit tid från övrigt arbete. Det har inte heller alltid varit lätt att hitta svar. När informationen sprids från Kyrkslätt-INFO blir det både för kommuninvånare med främmande modersmål och för kommunens anställda och frivilliga lättare att hitta rätt information.

När också invånarna med främmande språk lär sig söka information på kommunens webbplats effektiveras också kriskommunikationen. Pandemin visade hur svårt det är att nå alla kommuninvånare om kommunikationen inte är flerspråkig. I en krissituation ökas varje kommuninvånares trygghet av att kommunikationen når alla kommuninvånare.

Kyrkslätt-INFO är bara en del av projektet för mångsidig informering. Kyrkslätts integrationstjänster har börjat publicera nyhetsbrev om integration. Genom dessa kan både kommunen och föreningarna verksamma i kommunen berätta om sin verksamhet och sina evenemang. Dessutom är målet att skapa upplästa ljudfiler som baserar sig på Kyrkslätt-INFO för att nå de kommuninvånarna som saknar läs- och skrivkunnighet.

Kyrkslätt-INFO: https://kyrkslatt.fi/valkommen-till-kyrkslatt/