Välj en sida

Meddelande om flyttning av fordon och beslut om flyttning enligt 10 § i lagen om flyttning av fordon (1508/2019), där det är fråga om ett beslut om flyttning av övergivna fordon.

Identifikationsuppgifter och det huvudsakliga innehållet i beslutet

Kyrkslätts kommun kungör i enlighet med 62a § i förvaltningslagen (29.3.2019 / 434) offentligt på kommunens webbplats om övergivna fordon som flyttats till kommunens centraldepå och vars ägare eller innehavare är okända.

De övergivna fordonen ska hämtas från Kyrkslätts kommuns centraldepå inom 30 dagar efter delfåendet vid äventyr att fordonet övergår i Kyrkslätts kommuns ägo enligt bestämmelserna i 13 § i lagen om flyttning av fordon.

De övergivna fordonen framgår med behövliga uppgifter av den bifogade förteckningen (bilaga 1).

Datum för publicering av kungörelsen

1.11.2023

Datum för delfående av beslutet

Delfåendet av beslutet anses ha skett sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, det vill säga 8.11.2023.

Framläggning

Denna kungörelse och detta beslut med bilagor är offentligt framlagda 1.11.2023-8.12.2023 på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser.

Besvärsanvisning

Omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna får begäras enligt 46 § i förvaltningslagen (11.6.2010 / 581).

En begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet 49 c § (11.6.2010 /581).

Ytterligare information

Kontorsingenjör Pulmu Karhu

e-post pulmu.karhu@kirkkonummi.fi

Bilagor

Bilaga 1 övergivna fordon