Välj en sida

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Sammanträdestid               Måndag 9.10.2023 kl. 19.00

Sammanträdesplats           Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen

Ärenden som behandlas

  1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2. Justering av protokollet och val av protokolljusterare
  3. Införande av ändring och utvidgning av detaljplanen för Perälänäset i planläggningsprogrammet
  4. Delårsöversikt juli 2023
  5. Ändring av förvaltningsstadgan
  6. Tillsättande av ett tillfälligt utskott
  7. Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i samhällstekniska nämnden och val av ny ersättare, K.J.
  8. Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare (OP)

Protokollet framlagt

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 17.10.2023.

Tony Björk

kommunfullmäktiges ordförande