Välj en sida

Kommunfullmäktige godkände samarbetsavtalet mellan Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå kommuner om ordnande av offentlig arbetskraftsservice samt planen för ordnande av arbetskraftsservice. Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde dessutom den uppdaterade projektplanen för Nissnikuhuset.  

Samarbetsavtal mellan Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå om ordnande av arbetskraftsservice samt plan för ordnande av arbetskraftsservice 

Enligt lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) överförs ansvaret för ordnande av sysselsättnings- och näringstjänster från staten till kommunerna från och med 1.1.2025. Samarbetsavtalet och planen för ordnande av arbetskraftsservice, som godkändes vid kommunfullmäktiges sammanträde, har utarbetats gemensamt mellan Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå. Avtalet är ett avtal om ett gemensamt organ mellan kommunerna enligt 52 § i kommunallagen, och det gäller organiseringsansvaret för arbetskraftsservice enligt lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023). Enligt avtalet fungerar Kyrkslätt som ansvarig kommun för sysselsättningsområdet och den i lagen avsedda arbetskraftsmyndigheten. I och med reformen överförs från och med början av år 2025 från staten till kommunerna tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret). De nuvarande AN-byråerna läggs ned senast i slutet av år 2024.  

Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset 

Vid sammanträdet godkändes också projektplanen för Nissnikun koulu. I godkännandet är det fråga om att godkänna den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu så att man i projektet bygger utrymmen också för biblioteks- och ungdomstjänsterna och att elevantalet dimensioneras enligt de senaste befolkningsprognoserna. Målet är att bygga ett allaktivitetshus, Nissnikuhuset, som erbjuder omfattade bildningstjänster och betjänar alla invånare i Masabyområdet. Husets huvudsakliga aktörer är Nissnikun yhtenäiskoulu, Masaby bibliotek och Kyrkslätts ungdomstjänster.   

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade: 

  • Ändring av stadgan för Statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond 
  • Ändringen av avskrivningsplanen, där man övergår från restvärdesavskrivningar av fasta konstruktioner och anordningar till linjär avskrivning från och med 1.1.2024. 
  • Svar på fullmäktigemotion 7/2022: Iståndsättning av Kyrkslätts sjöar samt kustvatten och strömmande vatten