Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 6.3 delgeneralplanen för Masaby och detaljplanen för Västra Gesterby.  
 

Delgeneralplanen för Masaby 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde godkänna delgeneralplanen för Masaby med tillhörande handlingar i enlighet med 37 § i markanvändnings- och bygglagen. Dessutom godkände fullmäktige en kläm om informationsledarskap. Delgeneralplanens målår är år 2050 och planens eftersträvade invånarantal fastställdes till högst 15 000 invånare, då det nuvarande invånarantalet är ca 7000. Utarbetandet av delgeneralplanen grundar sig på Kyrkslätts planläggningsprogram 2021–2025 som godkänts av kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde också godkänna detaljplanen för Västra Gesterby med tillhörande handlingar i enlighet med 52 § i markanvändnings- och bygglagen. Vid sammanträdet godkändes dessutom stranddetaljplanerna Mössö och Hirsala I.  

 
Andra ärenden som kommunfullmäktige beslutade om 6.3:

  • Rätt att överskrida anslagen för serviceområdet vård och omsorg i budgeten 2022 
  • Kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell, hösten 2023  
  • Svar på fullmäktigemotion 1/2019: Fullmäktigemotion för ibruktagande av deltagande budgetering för att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och transparensen i kommunens verksamhet  
  • Svar på fullmäktigemotion 18/2021: Motion: Ekologisk kompensation  
  • Svar på fullmäktigemotion 8/2022: Kommunens frisbeegolfbanors avfallshantering  
  • Svar på fullmäktigemotion 15/2022: Fullmäktigemotion om ibruktagandet av Someturva i Kyrkslätts grundskolor  
  • Anhängiga fullmäktigemotioner  
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare  

Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde i kommunens videotjänst i 14 dygn efter att sammanträdet avslutats.