Välj en sida

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde Kyrkslätts kommuns budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–26. Kommunfullmäktige godkände också MBT 2023-planen som är en plan om markanvändning, boende och trafik mellan kommunerna i Helsingforsregionen. I beslutet om MBT-planen tog fullmäktige ställning till att platsen för depån för tung spårtrafik ännu är öppen och förutsätter fortsatta förhandlingar med olika aktörer.   

  

Budget 2024  

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2024. I budgeten framhävs investeringarna i utvecklingen av kommunens infrastruktur och servicenät.   

Budgeten för år 2024 visar ett överskott på 6 miljoner euro. Inkomstskattesatsen har på grund av avrundningsregeln ändrats till 7,1, då den för tillfället är 7,11. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 107,2 miljoner euro, vilket är ca 8 miljoner euro mindre än i budgetprognosen för år 2023. De minskade skatteintäkterna berodde delvis på välfärdsområdesreformen då alla kommuners kommunalskattesatser minskades med 12,64 procentenheter. Ännu i år fick man efterredovisningar enligt den gamla skattesatsen.  

Den nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för markområden höjs enligt förslaget av Finlands regering från 0,93 procent till 1,3 procent, vilket innebär ett tillägg på 1,8 miljoner euro för skatteintäkterna.  

Statsandelarna beräknas uppgå till 37,7 miljoner euro, dvs. samma nivå som år 2023.   

Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 25,4 miljoner euro och hållas på samma nivå som år 2023. Verksamhetsutgifterna ökar i förhållande till prognosen för år 2023 med 5,3 %, dvs. ca 8 miljoner euro, främst på grund av löneuppgörelse våren 2023. För investeringar har det reserverats 54,6 miljoner euro.  

 Fullmäktige godkände också ett förslag om ett tillägg på 30 000 euro för de åtgärder som föranleds av ändringarna i verksamhetsmiljö inom de finska och svenska utbildningstjänsterna. 

Godkännande av MBT 2023-planen   

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde också Helsingforsregionens MBT 2023-plan, dvs. en plan om markanvändning, boende och trafik. 

MBT-planen komprimerar de centrala åtgärderna för utvecklingen av samhällsstrukturen, trafiksystemet och bostadsproduktionen och de särdrag som regionen eftersträvar.  

Kommunfullmäktige tog i sitt utlåtande om MBT 2023-planen ställning till depån för spårtrafik:  

Kyrkslätts kommun har i sina tidigare beslut och utlåtanden motsatt sig placeringen av en depå för tung spårtrafik i Kyrkslätt. Kyrkslätts kommun konstaterar i samband med godkännandet av MBT-avtalet som sitt eget ställningstagande, att platsen för Kustbanans depå fortsättningsvis är öppen. Man ska komma överens om detta tillsammans med Esbo stad, Kyrkslätts kommun och kollektivtrafikoperatörerna samt de instanser som genomför och finansierar depån. 

   

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade:   

  • Nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag  
  • Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vattens förslag till tilläggsbudget för år 2023   
  • Svar på fullmäktigemotionerna 2/2019: Minskning av användningen av plast och effektivering av återvinningen av plast i Kyrkslätt och 12/2022: Kyrkslätt ska ansluta sig till Håll Skärgården Ren rf:s kampanj Magknip av plast  
  • Svar på fullmäktigemotion 5/2023: Ibruktagning av applikationen ResQ för försäljning av skolornas överskottsmat och minskning av matsvinn  
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i revisionsnämnden  
  • Redogörelser för bindningar