Välj en sida

Kyrkslätt kommunfullmäktige godkände vid sammanträdet 12.12 kommunstyrelsens förslag till budget år 2023 och ekonomiplan åren 2024–2025. Dessutom beslutade fullmäktige bland annat om ändringar i kommunens förvaltningsstadga samt godkände vård- och omsorgssektorns förslag om tilläggsanslag för år 2022. 

 
Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025 

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025. Nästa år inflyter enligt budgeten ett överskott på 16,7 miljoner euro, år 2024 5,8 miljoner euro och år 2025 3,5 miljoner euro.  
 
Skatteinkomsterna beräknas år 2023 uppgå till totalt 110,4 miljoner euro. Kommunens inkomstskattesats, dvs. kommunalskattesats är 7,11. Det är samma skatteprocent som år 2022 minskad med kalkylerade 12,64 procentenheter. Också fastighetsskatten hålls samma nivå som år 2022. Statsandelarna uppgår till 36,1 miljoner euro. 
 
År 2023 har kommunen totalt 37,9 miljoner euro investeringsutgifter.  
 
 
År 2024 beräknas skatteintäkterna uppgå till knappa 102 miljoner euro och år 2025 till dryga 105 miljoner euro. Åren 2024 och 2025 beräknas statsandelarna vara 34,8 och 34,2 miljoner euro. 

Ändringar i kommunens förvaltningsstadga  

Fullmäktige godkände ändringarna i förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun. Ändringarna träder i kraft 1.1.2023. 

Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och verksamheten, om besluts- och förvaltningsförfarandet samt om fullmäktiges verksamhet.

  
Den nu gällande förvaltningsstadgan trädde i kraft 31.8.2021. Under det dryga året som förvaltningsstadgan har tillämpats har det framkommit behov att både korrigera och förnya den. Efter den nu godkända snäva första fasen är avsikten är att börja bereda ett grundligt förnyande av förvaltningsstadgan. Målet för det större förnyandet är att åstadkomma en bra förvaltningsstadga både när det gäller klarhet och användbarhet.  
 
De ändringar som kommunfullmäktige nu godkänt fokuserar på tekniska korrigeringar och korrigeringar som beror på laguppdateringar: 

 • Ändra beteckningarna och precisera uppgiftsbeskrivningarna för de ledande tjänsteinnehavare som är underställda de nämnder som svarar för undervisnings- och fostringsarbetet 
 • Återkalla kommunstyrelsens övervakningsuppgift i ärenden som gäller beslut som fattats med beslutanderätt som delegerats av en nämnd.  
 • För den delen som uppgifter från vård- och omsorgssektorns serviceområde ännu blir kvar hos kommunen efter 1.1.2023, överförs befogenheterna för de ifrågavarande uppgifterna till kommunstyrelsen. 
 • Kommunens uppgifter som hänför sig till organiseringsansvaret för brand- och räddningsväsendet avlägsnas. 
 • I anknytning till kommunstyrelsen inrättas en livskraftssektion. Sektionens uppgift är att främja kommunens näringspolitik, utvecklingen av kommunens dragningskraft, kommunens livskraft samt svara för anvisningar och principer inom livskraftsområdet. Syftet är att besluta om marknadsföring av kommunen och om de principer enligt vilka serviceområdena för sin del marknadsför kommunen, bereda kommunens livskraftsprogram för fullmäktige för godkännande, koordinera utvecklingen av kommunens verksamhet, besluta om kommunens sysselsättningsåtgärder, ansvara för främjande av hälsa och välfärd samt för kommunens välfärdsberättelse, svara för kommunens integrationsärenden samt svara för kommunens boenderådgivning. 
   

Serviceområdet för vård och omsorgs tilläggsanslag år 2022 

Kommunfullmäktige beslutade höja anslaget för vård- och omsorgstjänster för år 2022 med 2 400 000 euro på verksamhetsbidragsnivå och den specialiserade sjukvården för år 2022 med 4 800 000 euro på verksamhetsbidragsnivå. 
 
Utfallet för det externa verksamhetsbidraget i budgeten för serviceområdet för vård och omsorg i Kyrkslätts kommun har utan specialiserad sjukvård uppskattats vara 75,7 miljoner euro vara år 2022, vilket betyder en överskridning på 6,4 miljoner euro av de 69,3 miljoner euro som reserverats i budgeten. Storleken på coronastödet som beviljas Kyrkslätts kommun kommer att vara cirka 4,0 miljoner euro, vilket minskar överskridningen. 
  
Ökningen av kostnaderna för de bäddavdelningstjänster som köpts från Esbo sjukhus samt den dåliga arbetskraftssituationen inom tjänsterna för äldre, vilken åtgärdats med köpta tjänster, påverkar på ett avgörande sätt överskridningen av anslagen.  
  
Anslaget för specialiserad sjukvård som separat är bindande i relation till fullmäktige bedöms enligt HUS egen prognos överskridas med 4,8 miljoner euro. Överskridningen beror inte på faktureringen enligt användningen av tjänsterna, utan på det underskott som ackumulerats i år och som kommunerna måste faktureras innan välfärdsområdenas verksamhet börjar. Det slutgiltiga anslagsbehovet kan förändras i fråga om utjämningsfaktureringen av dyr vård. 

 
Andra ärenden som kommunfullmäktige beslutade om 12.12: 

 • Ändringar i anslag i budgetens investeringsdel. I projekthelheten Trafikleder och parker genomförs projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen år 2022 och 24 000 € i anslag överförs till projektet från projektet Sarvviksstranden för att finansiera Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden. För försäljningsintäkterna för mark- och vattenområden reserveras 323 361 euro. För aktieandelar beviljas ett anslag på 100 000 euro. 
 • Beviljande av ett tilläggsanslag (331 000 €) för samhällstekniska nämndens verksamhetsbidrag. Orsaken är vinterunderhållets exceptionellt höga kostnader. 
 • Beviljande av ett tilläggsanslag (300 000 €) för nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag. Orsaken är bland annat att energikostnaderna varit högre än beräknat. Om försäljningen av välfärdscentralen sker inom den tänkta tidtabellen kommer det dessutom att leda till en extern hyra på 306 145 euro för december 2022.  
 • Beviljande av ett tilläggsanslag (203 000 €) till budgeten för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2022 för att täcka de kostnader som den förberedande undervisningen förorsakat. Orsaken är ökningen av antalet elever i förberedande undervisning på grund av att ukrainska elever som sökt tillfälligt skydd placerats i Kyrkslätt. 
 • Svar på fullmäktigemotion 17/2021: En oberoende utredning och ett åtgärdsprogram för förbättring av personalens välmående. 
 • Svar på fullmäktigemotion 1/2022: Grundande av ett parentescenter i Kyrkslätt – skede 1. 
  Beviljande av avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten och val av ny nämndeman. 
   

Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens Youtube-kanal