Välj en sida

Kommunfullmäktige godkände ändringarna i förvaltningsstadgan som underlättar kommunens verksamhet under undantagsförhållanden och i störningssituationer under normala förhållanden. I enlighet med det tredje momentet i 90 § i kommunallagen ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden och i störningssituationer under normala förhållanden. Den godkända förvaltningsstadgan uppfyller kraven i kommunallagen och avsikten är att den också ska underlätta tolkningen av befogenheter i hotfulla situationer.

Kommunfullmäktige utsåg ett tillfälligt utskott vars uppgift är att bereda eventuella ändringar i sammansättningarna i finska nämnden för fostran och utbildning, svenska nämnden för fostran och utbildning samt i nämnden för lokaltjänster.

Kommundirektören och ekonomidirektören presenterade också delårsöversikten från juli vid sammanträdet.

Vid aftonskolan behandlades kommunstrategin, etiska regler och förvaltningsstadgan

Innan sammanträdet deltog fullmäktigeledamöterna i en aftonskola om aktuella teman som det ska fattas beslut om inom kort. Aftonskolan ordnades i form av workshops och alla ledamöter hade möjlighet att delta i varje workshop. Vid strategiworkshopen funderade ledamöterna på hurdana uppdateringsbehov den nuvarande strategin har och hur strategin kunde förtydligas. Processen för uppdaterandet av kommunstrategin har precis inletts i kommunen och kulminerar i januari då kommunfullmäktige ska godkänna den nya uppdaterade versionen av kommunstrategin. Påverkningsorganen, kommunens personal och kommuninvånarna samt andra intressentgrupper kommer också erbjudas möjlighet att delta i uppdateringsarbetet. På våren genomfördes en omfattande invånarenkät som stöd för strategiarbetet.

I workshopen om förvaltningsstadgan diskuterade ledamöterna om den större reformen av förvaltningsstadgan tillsammans med tjänsteinnehavare. I den tredje workshopen behandlades utarbetandet av gemensamma etiska regler för fullmäktige och andra organ. Syftet med de etiska reglerna är att styra ledamöternas samarbete och verksamhetssätt.

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade:

  • Införande av ändring och utvidgning av detaljplanen för Perälänäset i planläggningsprogrammet
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i samhällstekniska nämnden och val av ny ersättare
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare