Välj en sida

Till Kyrkslätts kommun inlämnades hösten 2023 tre initiativ med samma innehåll med yrkan på att avsätta nämnden för lokaltjänster, finska nämnden för fostran och utbildning och svenska nämnden för fostran och utbildning. Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2023 ett tillfälligt utskott för att utreda situationen gällande nämnderna i fråga. Utredningsarbetet är nu slutfört. Det tillfälliga utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förtroendet för nämnderna.

I initiativen som lämnades in till kommunen den 11 september 2023 yrkade man på avsättning av nämnden för lokaltjänster, finska nämnden för fostran och utbildning och svenska nämnden för fostran och utbildning i kommunen i och med personförändringar som skett i fullmäktigegrupperna.

Enligt initiativen hade platserna i nämnderna i och med personförändringarna fördelats i strid med resultaten i kommunalvalet och de efterföljande förhandlingarna. Dessutom konstaterades i initiativen att ledamotskapen i nämnderna och sektionerna förhandlats till partierna, inte till enskilda personer. I initiativtagarnas tilläggsutredning hade man också kritiserat hur vissa ledamöters och ersättares frånvaron inverkat på nämndernas arbete efter gruppbytet i nämnderna.

Ett tillfälligt utskott utredde situationen

Kommunfullmäktige tillsatte 9.10.2023 ett tillfälligt utskott för att utreda situationen gällande nämnderna. Det tillfälliga utskottet begärde utlåtanden i enlighet med förvaltningslagen av ledamöterna och ersättarna i de nämnder som utreds.

På basis av utlåtandena utredde man nämndernas atmosfär för beslutsfattande samt de förtroendevaldas intresse och engagemang i sina uppgifter, särskilt jämfört med tiden före förändringarna. Dessutom begärde man ett expertutlåtande av Kommunförbundet för att utvärdera situationen i Kyrkslätts kommun.

-Det tillfälliga utskottet har gjort ett grundligt arbete och utrett de juridiska aspekterna för eventuell avsättning, rättsprinciperna som förutsätts för god förvaltning och tidigare rättsfall samt om det enligt lagstiftningen finns grunder för eventuell avsättning. Utskottet anser att i de här fallen är kommunfullmäktige rätt instans att bedöma förtroendet eller misstron för nämnderna, berättar utskottets ordförande Timo Haapaniemi.

Kommunfullmäktige beslutar om förtroendet för nämnderna

Det tillfälliga utskottet har utgående från sitt utredningsarbete upprättat ett skriftligt beredningspromemoria och föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar om förtroendet för nämnderna.  Enligt beslutsförslaget konstaterar fullmäktige separat för varje nämnd att den åtnjuter fullmäktiges förtroende eller att nämnden inte åtnjuter fullmäktiges förtroende på basis av det tillfälliga utskottets beredningspromemoria eller andra omständigheter.

Medlemmar i det tillfälliga utskottet:

Saml., ledamot Timo Haapaniemi utskottets ordförande, ersättare Kim Åström
SFP, ledamot Linda Basilier utskottets vice ordförande, ersättare Kim Liljequist
De Gröna, ledamot Saara Huhmarniemi, ersättare Reetta Hyvärinen
Sannf., ledamot Piia Aallonharja, ersättare Ville Salminen
SDP, ledamot Ari Harinen, ersättare Sini Felipe
Pro Kyrkslätt, ledamot Pekka Sinisalo, ersättare Anni-Mari Syväniemi