Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14.1 att kommunens inkomstskattesats, dvs. kommunalskatteprocenten är 7,11. Det är samma skatteprocent som i år minskad med kalkylerade 12,64 procentenheter. Dessutom beslutade man bland annat att hålla fastighetsskatten på samma nivå som år 2022.

Inkomstskattesatsen år 2023

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet och därmed kostnaderna för det överförs från kommunerna till välfärdsområdet vid ingången av år 2023. Därför överförs inkomster från kommunerna till staten, som finansierar välfärdsområdenas verksamhet. En betydande del av inkomstöverföringen sker via kommunalskatten.

Ändringarna i förvärvsinkomstbeskattningen genomförs så att de har så liten inverkan som möjligt på de skatteskyldigas beskattningsnivå. Därmed sänks inkomstskattesatserna i alla fastlandskommuner lika mycket: 12,64 procentenheter.

Kommunfullmäktige fastställde inkomstskattesatsen för 2023 till 7,11, dvs. inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 12,64 procentenheter.

 

Fastighetsskatten år 2023

Fastighetsskatt betalas årligen på basis av fastighetens värde till den kommun där fastigheten är belägen. Fastighetsskatten är en på basis av fastighetsskatteprocentsatsen bestämd andel av fastighetens beskattningsvärde.

Kommunfullmäktige bestämmer årligen på förhand inom ramen för de lagstadgade intervallen storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser. Här är de av kommunfullmäktige fastställda fastighetsskatteprocentsatserna för Kyrkslätt år 2023, och de är de samma som under det gångna året:

  • Allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93 %
  • Byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 %
  • Andra bostadsbyggnader 1,40 %
  • Obebyggd byggplats 5,43 %
  • Fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 %

Andra ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 14.11:

  • Svar på fullmäktigemotionerna ”1/2017 Ett program för stöd av lokal företagsamhet och ekonomi i Kyrkslätt” och ”14/2021 Coronaexitvägkarta för Kyrkslätt”.
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot och vice ordförande i svenska nämnden för fostran och utbildning och val av ny ledamot och vice ordförande
  • Beviljande av avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten och val av ny nämndeman

Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens Youtube-kanal

Före kommunfullmäktiges sammanträde hade ledamöterna möjlighet att besöka kommunens nya välfärdscentral, som öppnas 1.12.

Vid fullmäktiges frågestund efter kommunfullmäktiges sammanträde besvarade kommundirektör Tarmo Aarnio en fråga om Kyrkslätts kommuns byggnadstillsyn och dess kundorientering.