Välj en sida

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 11.12.2023 att Kyrkslätts kommun utträder ur samkommunen Västra Nylands folkhögskola från och med 1.1.2025. Kommunens tjänsteinnehavare har befullmäktigats att förhandla om eventuella lösningar för att det skulle vara motiverat att återkalla utträdet.    

Kommunfullmäktige godkände också kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell för år 2024. 

Innan kommunfullmäktiges sammanträde deltog ledamöterna i en aftonskola. I aftonskolan arbetade ledamöterna med utkastet till den nya kommunstrategin. Utgående från kvällens diskussioner kompletteras utkastet och därefter skickas det till fullmäktigegrupperna på remissrunda. Avsikten är att strategin godkänns vid kommunfullmäktiges sammanträde i början av året.  

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade: 

  • Förslag om tilläggsanslag för investeringar för år 2023  
  • Byggnads- och miljönämndens förslag om tilläggsanslag med anledning av byggnadstillsynens förväntade avgiftsintäkter 
  • Bildnings- och fritidsnämndens förslag om tilläggsanslag i budgeten år 2023 
  • Förslag om tilläggsanslag i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning 
  • Svar på fullmäktigemotion 8/2019: Havsstrategi för Kyrkslätt 
  • Svar på fullmäktigemotion 20/2021: Körsbärspark i Kyrkslätt  
  • Svar på fullmäktigemotion 24/2021: Åtgärdsprogram för bekämpning av spansk skogssnigel