Välj en sida

Finlands kommunförbund, som representerar alla landets kommuner, har alltsedan år 1996 regelbundet kartlagt vad finländarna anser om hemkommunens service, utveckling och invånarnas möjligheter att delta och påverka.

Årets Invånarundersökning skickas till 32 900 slumpmässigt utvalda myndiga invånare i sammanlagt 46 kommuner som deltar i undersökningen. Kyrkslätt är en av dem.

Om du får enkäten, hoppas vi att du för din del vill främja undersökningen och utvecklingen av vår hemkommun genom att besvara enkäten. Enkätformuläret sänds per post till utvalda kommuninvånare och närmare anvisningar om hur man svarar finns i brevet.

Läs mera: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/tjanster/forskning/forandringarnaskommunfinland/invanarundersokningen2024