Välj en sida

På Kyrkslätts kommuns område hände åren 2017–2021 sammanlagt 369 trafikolyckor som rapporterats av polisen. Av dem ledde 133 till skador och sju till dödlig utgång. I trafiken i Kyrkslätt skadas i genomsnitt 27 personer per år, och varje år sker i genomsnitt 74 olyckor som polisen får kännedom om. Antalet olyckor som lett till egendomsskador (inga personskador) under åren 2017–2021 är i genomsnitt 46 per år.

 

Antalet olyckor som lett till personskada har varierat. År 2017 skedde 24 olyckor som ledde till personskada, då år 2018 skedde 31 sådana olyckor. Förra året var antalet 30. Olyckor med dödlig utgång skedde varje år. Åren 2017 och 2020 dog 2 personer och övriga år 1.

 

I olyckorna som hände i Kyrkslätt var den vanligaste olyckstypen singelolycka, både i alla olyckor (35 %) och i olyckor som ledde till personskada (32 %). Åren 2017–2021 var antalet singelolyckor 45. I allmänhet är olyckorna fordon som kört av vägen utan inblandning av andra fordon. Andra vanliga olyckstyper inom olyckor som lett till personskador var cykel- och fotgängarolyckor samt frontalkollisioner. Åren 2017–2021 skedde i Kyrkslätt totalt 15 fotgängarolyckor som ledde till personskador och 16 cykelolyckor. Särskilt för cyklisternas del är olycksstatistikens täckning ändå svag eftersom olyckorna sällan kommer till polisens kännedom.

 

Frontalkollisionerna är mest ödesdigra. Åren 2017–2021 skedde 12 sådana, av vilka 3 med dödlig utgång. Mopedolyckor skedde 11 stycken, liksom också avsvängningsolyckor. Påkörning bakifrån ledde till 10 olyckor. Antalet korsnings-, hjort-, älg- och andra olyckor blir under 10 i varje olyckskategori.

 

Kommunens tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgrupp arbetar för att uppnå en tryggare trafikmiljö. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen följer årligen utvecklingen av trafikolyckorna i Kyrkslätt och främjar aktivt trygg och hållbar färdsel i kommunen. En trygg trafikmiljö är trots allt på allas vårt ansvar. Genom att fästa uppmärksamhet vid bl.a. lämplig situationshastighet och andra trafikanter och genom att reservera tillräckligt med tid kan vi främja trygg färdsel i Kyrkslätt.

 

Uppdaterad olycksstatistik för åren 2017–2021 har publicerats på Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetssidor: https://www.kyrkslatt.fi/trafiksakerhet

 

På Trafikskyddets webbplats hittar du också aktuell information om trafiksäkerhet: https://www.liikenneturva.fi/sv/aktuellt/

 

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt önskar alla en trygg resa!

 

Låt oss färdas tryggt och ansvarsfullt också den här sommaren!