Välj en sida

Samhällstekniska nämnden sammanträdde torsdag 25.4 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och ändringarna av detaljplanerna för Tollsporten. 

Åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten år 2024

Nämnden behandlade vid sitt sammanträde to 25.4 den tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgruppens verksamhetsberättelse för år 2023 och gruppens verksamhetsplan och godkände åtgärderna för att främja trafiksäkerheten år 2024 med ändringar.   

I samhällstekniska nämndens dispositionsplan för år 2024 har 50 000 € reserverats. Utgångspunkten ska vara att åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten inriktas på kommunens gatuområden eller närheten av skolor och daghem. Åtgärderna kan också främja skolvägens säkerhet. Till de godkända åtgärderna för att främja trafiksäkerheten hör till exempel sänkningar av hastighetsbegränsningar och installationer av hastighetstavlor. Åtgärderna har sammanställts utifrån trafiksäkerhetsinitiativ av kommuninvånare och övriga behov som kommit fram.

Anhängiggörande av (södra och norra) Tollsportens detaljplaner

Samhällstekniska nämnden beslutade vid sammanträdet to 25.4 godkänna programmen för deltagande och bedömning för södra och norra Tollsportens detaljplaner, Jarkko Kukkola (Ramboll) till planförfattare och framläggning av beredningsmaterialet till planen. 

Detaljplanen för Tollsporten ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023–2027. I samband med beredningen har projektet vid Västerleden delats upp i två separata detaljplaner: norra (14200) och södra (14201).  

Syftet är att på området genomföra ett högklassigt område för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader som de befintliga goda trafikförbindelserna stöder. 

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet var till exempel:

  • Remissdebatt om planläggningsprogrammet 2025–2029  
  • Beviljande av talkobidrag för år 2024 
  • Begäran om omprövning av kansliingenjörens tjänsteinnehavarbeslut gällande avlägsnande av vägmärke för genomfartsförbud på Trädgårdsvägen och Terrassvägen (förkastad)  
  • Begäran om omprövning av underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut gällande skadeståndsanspråk  
  • Skadeståndsanspråk gällande skador på bil till följd av depåflyttning (förkastad) 
  • Uppnåendet av de ekonomiska målen och verksamhetsmålen  

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande, Kim Åström, kim.astrom@kirkkonummi.fi 

Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet, Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi   

Sammanträdeshandlingar 

Samhällstekniska nämnden