Välj en sida

Den senaste CO2-rapporten som beskriver utsläppsutvecklingen i Kyrkslätt har publicerats. Utsläppen i kommunen minskade ibland så mycket som 13 % under åren 2019–2020.

”Utsläppsutvecklingen går åt rätt håll, men man kan inte dra några långsiktiga slutsatser av en minskning under ett år. Till exempel coronan har tillfälligt minskat utsläppen från trafiken, och likaså minskar en mild vinter uppvärmningsutsläppen”, berättar Kyrkslätts klimatkoordinator Vera Järvenreuna.

År 2020 var de totala utsläppen i Kyrkslätt 139,5 kiloton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Utsläppen per invånare i Kyrkslätt var 3,5 t CO2-ekv. Utsläppen per invånare i Kyrkslätt är 20 % mindre än i kommunerna i Nyland i genomsnitt.

Vägtrafiken orsakar lite över hälften av Kyrkslätts utsläpp. Majoriteten av utsläppen från trafiken i kommunen orsakas av genomfartstrafik. I Kyrkslätt orsakar uppvärmningen av byggnader en tredjedel av utsläppen. Av uppvärmningsformerna orsakar separat uppvärmning (olja, ved och naturgas) den största utsläppsbördan, fjärrvärmen orsakar näst mest uppvärmningsutsläpp och eluppvärmningen tredje mest. Konsumenternas elförbrukning orsakar cirka en tiondel av utsläppen. Jordbrukets och avfallshanteringens andelar av utsläppen i Kyrkslätt är små.

Utsläppsutvecklingen i Kyrkslätt följs upp med olika metoder. CO2-rapporten, som nu publicerats, är producerad av konsultbolaget Stoiske. I kommunernas utsläppsberäkningar beaktas utsläpp varken från industrin eller från tillverkning av produkter.  

Man gör kommunala utsläppsberäkningar för att kommunerna ska kunna följa hur deras mål att minska utsläppen framskrider. Som Hinku-kommun eftersträvar Kyrkslätt en minskning av utsläppen på 80 % senast år 2030 jämfört med år 2007. År 2020 hade ungefär hälften av utsläppsminskningsmålet nåtts.

”Skärpningen av den nationella klimatlagstiftningen samt marknaden och trenderna som gynnar hållbarare livsstil hjälper Kyrkslätt att uppnå det ambitiösa utsläppsminskningsmålet, men kommunens klimatåtgärder har likaså en stor betydelse”, påminner Järvenreuna.

Stegmärken för Kyrkslätts kommuns klimatarbete har inskrivits i Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Det kommer senare under våren en öppen rapport om framskridandet av SECAP-arbetet att läsa.