Välj en sida

I Kyrkslätt finns för närvarande mer än 500 ukrainare som flytt undan kriget. Inom den grundläggande utbildningen finns 90 ukrainska elever och inom den kommunala småbarnspedagogiken drygt 40 ukrainska barn. Dessutom finns det unga som överskridit åldern för grundläggande utbildning, men det finns några tiotal läropliktiga unga enligt finländsk lagstiftning i Kyrkslätt. De som flytt kriget i Ukraina har kunnat ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från och med den första mars. 

– Kyrkslätts kommun har alltsedan kriget började velat ta ansvar för att hjälpa ukrainarna, säger tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen.

Kyrkslätt har i resursallokeringen i kommunens skolor beaktat övergången för de ukrainska barnen från den förberedande undervisningen till de vanliga årskurserna inom den grundläggande utbildningen i närskolorna under höstterminen 2023. 

I Kyrkslätts budget för i år har man berett sig på att behovet av undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen fortsätter så att det även i fortsättningen finns tillräckligt med platser inom den förberedande undervisningen för barn både inom de lägre och de högre årskurserna i hela kommunen. Dessutom håller kommunen på att med hjälp av statligt specialunderstöd rekrytera lärare till språk- och kulturgrupperna för att stöda barnen som övergått från den förberedande undervisningen till den grundläggande utbildningen.  

Tätt samarbete med mottagningscentralerna 

– Kommunen samarbetar tätt med mottagningscentralerna och vi har via kommunens mottagningscentraler informerat familjerna om hurdana rättigheter och skyldigheter hemkommunsrätten medför barnen i läropliktsålder. Det är mycket svårt att förutspå hur många av de som omfattas av tillfälligt skydd i Kyrkslätt kommer att ansöka om hemkommunsrätt och hur många som förblir bosatta i kommunen efter det. Givetvis önskar vi alla välkomna och vi har inom undervisningstjänsterna berett oss på att deras skolstig fortsätter i Kyrkslätt, berättar bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. 

Hemkommunsrätten påverkar inte ordnandet av kommunens småbarnspedagogik 

Inom kommunens småbarnspedagogik finns ungefär 45 ukrainska barn.   

Hemkommunsrätten påverkar inte ordnandet av tjänsterna, för i Kyrkslätt har alla barn önskats välkomna till tjänsterna redan från början.  

– Vi har utgått ifrån att alla barn har nytta av småbarnspedagogik och att vi klarar av att ordna plats för alla inom den. Servicesedeln som är i bruk i Kyrkslätt har gjort det möjligt att snabbt placera barnen inom småbarnspedagogiken – i och med den har också de privata daghemmen kunnat erbjuda ukrainarna tjänster på ett flexibelt sätt. Vi har inte i budgeten berett oss särskilt på att ordna tjänster med tanke på dem, utan ukrainarna är barn och serviceanvändare precis som alla andra, säger direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma. 

– Då vi ordnar tjänster bereder vi oss på ökande servicebehov och försöker alltid reagera på förändringar i verksamhetsmiljön. Och som en del av kommunens försörjningsberedskap i småbarnspedagogiken kan vi möta behoven även i fortsättningen, fortsätter Vesiluoma. 

Inom småbarnspedagogikens invånarparksverksamhet kan vi också snabbt möta de ukrainska småbarnsfamiljernas behov och stöda integreringen och barnens och familjernas välmående. 

Fritidstjänsterna har ansetts vara en viktig kanal till samhället 

Kommunens fritidstjänster har under hela krisen ordnat olika tjänster för familjerna som anlänt från Ukraina, och önskar fortsättningsvis alla varmt välkomna till tjänsterna.  

– De lokala föreningarnas arbete spelar också en viktig roll. Man har upplevt att fritidstjänsterna är ett utmärkt stöd för integreringen och en kanal för att ansluta sig till samhället för alla som flyttar till kommunen, säger bildningsdirektör Ikonen. 

Man har kunnat ansöka om hemkommun från och med ingången av mars 

De som flytt till Finland undan kriget i Ukraina har kunnat ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från och med ingången av mars. 

Sökanden ska ha bott i Finland i ett år och ha en finländsk personbeteckning och ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som söktes för minst ett år sedan.