Välj en sida

Med enkäten samlar vi information om hur Kyrkslätts kommuns invånare upplever välfärden och säkerheten i vardagen och hur de har förberett sig för eventuella störnings- och undantagssituationer. Med hjälp av svaren får vi värdefull information med vilken vi kan utveckla Kyrkslätt till en allt bättre hemkommun och tryggare boendemiljö för oss alla. 

Enkätsvaren publiceras i september 2024 på kommunens webbplats. Dessutom ordnar vi ett diskussionsmöte för invånarna hösten 2024. Där går vi igenom temana välfärd och säkerhet. Du kan svara på enkäten elektroniskt eller på en pappersblankett på biblioteken och kommunhusets servicekontor.

Du kan svara på enkäten elektroniskt här

Vi gör Kyrkslätt välmående och tryggt tillsammans, svara alltså på enkäten senast 26.5.2024. Det tar ca 10 minuter att svara.

Genom enkätsvaren samlar vi in värdefulla uppgifter som stöd för kommunens välfärdsberättelse och -plan

Invånarnas välfärd och hälsa beskrivs omfattande i kommunernas välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod. Utarbetandet av välfärdsberättelsen inleds kommande höst också i Kyrkslätt. Till berättelsen samlar vi i stor utsträckning in information om invånarnas välfärd med olika mätare. Utöver mätarna samlar vi med hjälp av den här enkäten direkt in information om den välfärd våra invånare upplever.

Utgående från informationen vi samlat in till välfärdsberättelsen utarbetas en välfärdsplan där man beskriver mål och åtgärder för förbättrande av välfärden. I Kyrkslätts välfärdsplan lägger vi dessutom till mål för främjande av säkerheten.

Utarbetandet av en välfärdsberättelse och -plan är en del av kommunens strategi, budget och verksamhetsplan. 

Läs mer: www.kyrkslatt.fi/ett-valmaende-kyrkslatt/

Välfärds- och säkerhetsenkät 2024