Välj en sida

Hej Kyrkslättsbo! Resvaneenkäten, som är riktad till Helsingforsregionens invånare, ordnas i år för första gången för invånare i hela Helsingforsregionen. Enkäten genomförs som kartenkät och är öppen 15.4–29.4.2024. Den kan besvaras på finska, svenska eller engelska. 

”Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förstå invånarnas resvanor i Helsingforsregionen samt att identifiera fenomen och invånarnas tankar om resor och användning av olika trafikslag. Vårt mål är nu att få en större förståelse om invånarnas resvanor i hela Helsingforsregionen, reser de med kollektivtrafiken eller med något annat färdsätt. Vi önskar att så många som möjligt svarar på enkäten – såväl bilister, användare av kollektivtrafiken, fotgängare som cyklister. Alltså inte bara de som använder kollektivtrafiken. 

Enkätresultaten kommer att användas som stöd för invånarbaserad planering och som bakgrundsuppgifter. Vi kommer att meddela resultaten av enkäten så fort de blivit färdiga under våren.  

Vi inom HRT utför mycket forskning om hur människorna rör sig. Tidigare har vi genomfört resvaneenkäter endast regionalt eller inom ett visst projekt. Vi genomför också HRT:s större resvaneundersökning regelbundet med 4–5 års mellanrum.”  i HRT:s nyhet berättas.

Enkäten består av kartfrågor och flervalsfrågor. Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska. Det tar ca 10 minuter att svara. Om du vill kan du i slutet av enkäten delta i en utlottning där 3 stycken presentkort till K-gruppen värda 50 euro utlottas bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter.  

Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för enkäten och genomförandet av den. Länk till enkäten.

Vid behov får du mer information av:  

Janni Honkavaara / janni.honkavaara@hsl.fi 
Erika Rintamäenpää / erika.rintamaenpaa@hsl.fi