Välj en sida


Helsingfors förvaltningsdomstol 9.10.2023
Beslut nr 5701/2023
Dnr 5929/03.04.04.04.10/2022

Ärende
Kommunalbesvär över anställning i tjänsteförhållande

Beslut som överklagas
Kyrkslätts kommunstyrelse 28.11.2022 § 408

Förvaltningsdomstolens avgörande
Förvaltningsdomstolen prövar inte besvären till den del som de innehåller anmärkningar med karaktär av förvaltningsklagan och påståenden om brott och inte heller kravet att kommunen ska återkräva lönen. Förvaltningsdomstolen prövar inte heller den besvärsgrund som anförs i genmälet.

Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar.

Sökande av ändring
Ändring i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.