Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 23.5 och beslutade om nytt namn för GWP-skolcentret. Nämnden bestämde utifrån den särskilda namnarbetsgruppens förslag att skolcentret ska heta Gesterby skolcentrum Wigge. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala kultur- och ungdomsföreningar.  

Resultat av namntävlingen för GWP-skolcentret – byggnaden kommer att heta Gesterby skolcentrum Wigge 

Bildnings- och fritidsnämnden bestämde vid sitt sammanträde att GWP-skolcentret ska heta Gesterby skolcentrum Wigge. Namnet fastställdes utifrån den särskilda namnarbetsgruppens förslag. Det andra förslaget som kommit på slutrakan i namntävlingen var Gesterby skolcentrum Jede. 

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade hösten 2023 om start på en namntävling för den nya byggnaden och tillsättande av en namnarbetsgrupp. För den nya byggnaden ville man ha ett gemensamt namn. De skolor som har verksamhet i bygganden fortsätter även i fortsättningen som separata enheter vid egna namn. 

Namnförslag samlades in i början av år 2024 i en Webropol-enkät öppen för alla, och namnarbetsgruppen behandlade förslagen vid sitt sammanträde i mars. Dessutom ordnades en separat omröstning om förslagen i alla de skolor och förskoleundervisningsgrupper som kommer att ha sin verksamhet i den nya gemensamma byggnaden.  

Bildnings- och fritidsnämndens ordförande Kari Virtanen, som också var en av medlemmarna i namnarbetsgruppen, berättar att namnarbetsgruppens arbete löpte i mycket god anda.   

”Trots att det kom in över 120 namnförslag så kunde arbetsgruppen snabbt behandla en mindre grupp kandidater. Man förde en mycket bra, omfattande och motiverad diskussion om dessa, och genom diskussionen fick vi två bearbetade alternativ som skoleleverna fick rösta mellan och nämnden besluta om”, gläder sig Virtanen.  

Mer detaljerade uppgifter om ärendet finns i sammanträdeshandlingarna.

Bidrag till lokala ungdomsföreningar 

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade nio (9) ungdomsföreningar cirka 16 000 euro i verksamhetsbidrag för år 2024 för lokala ungdomsföreningar. 

Kyrkslätt Scouter r.f. beviljades 110 euro, Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry 566 euro och Bobäck FBK:s ungdomsavdelning 1045 euro i projektbidrag för ungdomsföreningar (2/2024). 

Dessutom beviljade nämnden Jolkbyn-Heikkilän-Laajakallion asukasyhdistys ry 5 062 euro och Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. 6 120 euro i särskilt projektbidrag av ungdomstjänsterna för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar. 

Mer detaljerade uppgifter om de beviljade bidragen finns i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:  

  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024  
  • Frielevsplatser inom den grundläggande konstundervisningen i musikinstitutet och bildkonstskolan 
  • Bidrag till lokala kulturföreningar 2024, verksamhetavtalsbidrag, redovisning av användning av bidrag 2023 och bidrag 2024, Kirkkonummen musiikkiyhdistys ry 
  • Godkännande av redovisningarna över bidrag till lokala ungdomsföreningar av ungdomsanslagen för år 2023 
  • Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2023 
  • Ungdomsfullmäktiges dispositionsplan för anslaget år 2024 
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden 

Ytterligare information
Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873   
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959  

Sammanträdeshandlingar 
Bildnings- och fritidsnämnden 

Bild: YIT