Välj en sida

Kyrkslätts kommun inleder byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Sarvviksporten år 2024. I projektet ingår en gång- och cykelväg mellan Sarvviksporten och Ingvalsby. När gång- och cykelvägen blir färdig förbättrar den gång- och cyklingsmöjligheterna mellan Kyrkslätt och Esbo.

I projektet för Sarvviksporten byggs en gång- och cykelväg från Sarvviksallén till Ingvalsby. Det är en del av den regionala huvudcykelrutten (PÄÄVE) som fortsätter från Esbo till Kyrkslätt och Sjundeå och som förbättras etappvis i Kyrkslätt. Projektet förbättrar statusen för gång och cykling i Kyrkslätt.

Idag löper den officiella rutten via Sundsbergsvägen och Masabyvägen till Jorvas, och den nya gång- och cykelvägen från Sarvvik till Jorvas är kortare. Under de kommande åren fortsätter kommunen utvecklingen av huvudcykelrutten mellan Kyrkslätt och Esbo. Genomförandet sker etappvis.

Kommunen bygger den cykelväg som fattas söder om motorvägen

År 2014 blev motorvägen på Västerleden, det vill säga stamväg 51, färdig från Stensvik till Kyrkslätt. Då föreslogs ingen separat gång- och cykelväg söder om Västerleden, där en förbindelse till den enskilda vägen Finnträskkanten byggdes. Kommunen bygger åren 2024–2025 den cykelväg som fattas mellan Sarvvik och Ingvalsby söder om motorvägen.

I projektet byggs drygt två kilometer ny gång- och cykelväg. Den kombinerade fyra meter breda gång- och cykelvägen börjar från Sarvviksallén och löper drygt 800 meter längs den nya gatan Finnträskkanten. Från ändan av gatan fortsätter gång- och cykelvägen som kombinerad gång- och cykelväg ända till Finnträsksundet, därifrån den fortsätter som fem meter bred blandtrafikväg. På en cirka 500 meters sträcka tjänar gatan i huvudsak som gång- och cykelväg där körning till tomter på ett antal fastigheter är tillåten.

Projektet genomförs med understöd av Traficom

Kyrkslätts kommun sökte understöd för infrastruktur för gång och cykling år 2022 hos Traficom. I början av året 2023 fick kommunen ett positivt beslut om understödet. Traficoms bidragssumma är högst 50 % av byggkostnaderna i projektet och kan enligt bidragsvillkoren vara högst 365 000 euro. Statsunderstödet har beviljats för åren 2023–2024.

Projektet för Sarvviksporten fördröjdes med ett år på grund av besvär över gatuplanerna. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären, och en del av besvären behandlades inte alls. Nu i slutet av året har det blivit klart att projektet genomförs, och det kan inledas våren 2024. Projektet pågår till år 2025.

På grund av att projektet fördröjts är det möjligt att kommunen inte kan utnyttja statsunderstödet till fullt belopp, för det är bundet till riksdagens beslut.

Ytterligare information: Trafikplanerare Marko Suni, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi