Välj en sida

Kyrkslätts kommundirektörs förslag till budget för år 2023 publicerades idag kl. 11 på kommunhuset. Kommunstyrelsen behandlar budgeten vid sitt sammanträde 7.11.

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om budgeten vid fullmäktigesammanträdet i december. Enligt kommundirektör Tarmo Aarnio ser kommunens budgetförslag bättre ut än man kunde vänta sig i våras.

– Situationen är bättre ur kommunekonomiskt perspektiv, eftersom ekonomins verksamhetsmiljö har utvecklats till och med bättre än prognosen. Samtidigt för vi förhandlingar i en ny situation då de uppgifter som serviceområdet för vård och omsorg ansvarar för övergår helt och hållet till välfärdsområdet, berättar kommundirektör Tarmo Aarnio.

Förändringarna som medförs av välfärdsområdet syns i budgeten

I och med övergången till välfärdsområdet är det flera stora förändringar på kommande i kommunens verksamhet och i budgeten. Nästan hälften av utgifterna som består av ordnandet av kommunens tjänster och av personalen försvinner till följd av välfärdsområdesreformen. Samtidigt försvinner ändå i stort sett motsvarande procentuella andel av kommunens inkomster i och med reformen.

I och med välfärdsområdesreformen skär man ner kommunernas inkomstskattesatser med 12,64 procentenheter. Det här innebär att Kyrkslätts kommuns skattesats är 7,11 i stället för den tidigare 19,75. I kommuninvånarens skattegrad syns det här ändå inte, eftersom den del som skärs ner i fortsättningen betalas till staten, som finansierar välfärdsområdena.

För fastighetsskattens del följer budgeten siffrorna för innevarande år.

Skatteinkomsten år 2023 beräknas bli 110,4 miljoner euro. Statsandelarna det kommande året är 36,1 miljoner euro. Nettoinvesteringarna år 2023 är cirka 37,9 miljoner.

Man måste förbereda sig på de kommande åren

År 2023 kommer i fråga om investeringar att vara ett slags mellanår enligt kommundirektören.

– Några nya husbyggnadsprojekt påbörjas direkt inte, men under de kommande åren är stora projekt på kommande, såsom byggandet av det gemensamma campuset och Nissnikun koulu. Gesterby skolcentrum, som man ska börja bygga nästa år, genomförs med leasingfinansiering, berättar kommundirektör Aarnio.

– Kommunen kommer i år och i nästa år att göra ett bra ekonomiskt resultat, vilket ger spelrum att klara av finansieringen av de fyra stora skolprojekten de kommande åren. Kommunen har nästa år inget behov av att ta lån, vilket är en bra sak nu då räntekostnaderna för lån stigit, berättar för sin del kommunens ekonomidirektör Esa Lindell.

Allt som allt har budgeten på basis av förslaget ett överskott om nästan 18 miljoner euro år 2023. Kommundirektör Aarnio påminner ändå om att utmaningarna inom kommunsektorn och de kommande stora investeringarna kräver att man beredd på dem.

– Vi kan vara stolta över beredningen både bland tjänstemännen och bland beslutsfattarna. Vi bör dock komma ihåg att osäkerheten inom kommunsektorn inte kommer att försvinna, så vi måste förbereda oss för åren 2024 och 2025 redan nästa år, konstaterar kommundirektören.

 

Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 (på finska)