Välj en sida

En höstlig måndag bekantade sig en grupp förskoleelever från Jokirinteen päiväkoti med kommunens beslutsfattande och träffade kommundirektör Virpi Sailas i Kyrkslätts kommunhus. Dagen inleddes med en tuff ”frågestund” och testning av mikrofonerna i fullmäktigesalen. Därefter fick gruppen vandra runt i kommunhuset och gå på besök till kommundirektörens arbetsrum.

Barnen hade ivrigt förberett sig inför besöket genom att göra upp en mängd intressanta frågor. Man hade funderat på frågorna i förväg hemma, och skrev tillsammans ned dem i förskolan så att varje fråga skulle bli ställd och få ett svar. Barnen ville t.ex. veta om kommundirektören har sällskapsdjur, vad kommundirektörens arbetsuppgifter är, om hon har gått i dagis som barn och varför det inte finns offentliga toaletter i lekparkerna? Bra frågor! Det fanns mycket att diskutera utgående från dessa frågor. Barnen tyckte att rundvandringen i kommunhusets lokaler var spännande och intressant. Som kronan på verket bjöd kommundirektören alla på saft och kex.

Kommundirektör Virpi Sailas berättar att det var ett entusiastiskt och glädjefyllt besök för alla deltagare. Barngruppens besök livade också upp kommundirektörens vecka.

”Det är viktigt att barn blir bekanta med kommunen redan i ett tidigt skede. Lärande sker på olika ställen, och kommunens olika lärmiljöer ska utnyttjas. Till exempel fullmäktigesalen är en utmärkt plats för demokratifostran”, fortsätter hon.

Barnens delaktighet och stärkande av gemenskapskänslan i förskolevardagen

Också lärare inom småbarnspedagogik Miisa Jeremejew, som deltog i besöket med förskoleeleverna från Jokirinne, gläder sig åt det lyckade besöket.

”Avsikten med sådana möten är bland annat att stärka gemenskapskänslan och barnens delaktighet. Vi rör oss mycket i centrum och vill öppna betydelsen av de olika lokalerna och byggnadernas verksamhet för barnen.”

Viktiga platser i Jokirinteen päiväkotis förskoleelevers närmiljö är bland annat närskogarna, idrottsplatserna och lekparkerna. Jeremejew berättar att förskolegrupperna rör sig mycket och barnen ser också kommunhuset under sina utfärder. Nu har barnen fått bekanta sig med vad som pågår inom det stora husets väggar. Till Fyyri går förskoleeleverna minst en gång i månaden. Förutom litteratur får barnen då också möjlighet att bekanta sig med konstutställningar som finns i bibliotekshusets utrymmen.

Jeremejew berättar vidare att man i Jokirinnes förskoleundervisning vill vidga synvinklarna från hemmet och småbarnspedagogikgemenskapen vidare mot tanken Vårt Kyrkslätt och att göra saker yhdessä – tillsammans.

”Mångfald är en rikedom. Samtidigt är det viktigt att också lyfta fram likheterna som det finns rikligt av i vår mångsidiga grupp. Vi är alla kyrkslättsbor och det var viktigt för oss att tillsammans komma och träffa kommundirektören för Kyrkslätts kommun och fundera på hur de gemensamma frågorna sköts”, berättar Jeremejew vidare.

I Jokirinteen päiväkotis verksamhet satsar man på att ta hand om miljön och stärka social hållbarhet

Jokirinteen päiväkoti är ett Grön Flagg-daghem, till vars vardag hör fostran om hållbar utveckling. Principerna för Grön Flagg syns i daghemmet t.ex. genom att man tar hand om miljön och minskar miljöbelastningen. Grupperna får stöd till detta av miljöråden, som samlas varje månad. Råden består av barn och pedagoger från varje grupp. Vid dessa träffar lär man sig saker bl.a. genom att utforska och leka samt genom uppgifter som getts gruppen eller gemensamma projekt för hela huset. Man stöder också stärkandet av relationen till naturen genom inlärning utomhus, vilket hör till varje grupps vardag.

Utöver miljön är det också viktigt att komma ihåg barnens delaktighet som aktiva aktörer i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten. Viktigt i stärkandet av social hållbarhet är också växelverkan och samarbetet inom gemenskapen och med det omgivande samhället. Avsikten med detta är att trygga jämlika möjligheter för barnen att må bra, få grundläggande rättigheter, skaffa grundläggande förutsättningar för livet och möjliggöra delaktighet i beslutsfattandet.