Välj en sida

Flyttbara hastighetstavlor som mäter körhastigheter har under fjolåret igen kunnat ses i landsvägsnätet i Kyrkslätt. Hastighetstavlorna är en del av NTM-centralens återkommande arbete för att stävja och följa upp körhastigheterna i hela Nyland.

Hastighetstavlornas huvudsakliga uppgift är att fästa bilistens uppmärksamhet vid körhastigheten och sänka de högsta hastigheterna i synnerhet. Körhastigheten är en av de faktorer som mest påverkar att olyckor uppstår och deras allvarlighetsgrad. Därför har tavlorna en central roll med tanke på trafiksäkerheten. Man samlar också in information från hastighetstavlorna vilken kan utnyttjas som en del av trafiksäkerhetsarbetet och -planeringen som görs i kommunen och i NTM-centralen. De mest centrala nyckeltalen är fordonens medelhastighet, andelen fordon som överskrider hastighetsbegränsningarna och andelen höga överhastigheter, dvs. de som överskridit hastighetsbegränsningarna med minst 10 km/h.

Objektskorten som presenterar resultaten av hastighetsmätningarna i Kyrkslätt år 2022 har blivit färdiga
År 2022 fanns det på landsvägarna i Kyrkslätt flest NTM-centralens mätningsobjekt av kommunerna i Nyland, sammanlagt 32. Man kunde rapportera resultat från 26 objekt. De två veckor långa mätningsperioderna genomfördes huvudsakligen mellan juli och november. Man placerar hastighetstavlorna vid platser som är centrala med tanke på trafiksäkerheten, så som i närheten av skolor och daghem, vid infarten till tätorter, vid bosättning och i närheten av skyddsvägar och anslutningar som anses farliga.

Länk till objektskorten (på finska).

Två tredjedelar av förarna överskred hastighetsbegränsningarna

Vid största delen av objekten var hastighetsbegränsningen antingen 40 km/h eller 50 km/h. Av hastigheterna som uppmätts via tavlorna i Kyrkslätt överskred 67 % den rådande hastighetsbegränsningen, vilket är en större andel än motsvarande tal (56 %) i programmet som omfattar hela Nyland.  Betydande överskridningar, dvs. minst 10 km/h, var 19 % av mätningarna.  Likt tidigare år var överskridningarna av hastighetsbegränsningarna vanligare på områden med begränsningen 40 km/h än på områden med 50 km/h. Vid objekten som uppmätte exceptionellt mycket betydande överhastigheter, så som på Porkalavägen, ligger tavlorna nära platser där hastighetsbegränsningen ändrar, vilket för sin del inverkat på de höga överhastigheterna.

Resultaten av hastighetsmätningarna utnyttjas vid bedömningen av hastighetsbegränsningar

Enligt Miikko Santala vid NTM-centralen kan man med hjälp av resultaten av hastighetstavlorna kartlägga platser där det kan finnas behov av att sänka motorfordonshastigheterna. Strukturella ändringar eller sänkning av hastighetsbegränsningarna är inte alltid möjliga för att lugna ner trafiken, varmed man vid behov också kan intensifiera hastighetsövervakningen på vissa platser. Ibland kan trafikmiljön också förändras så att det är motiverat att höja hastighetsbegränsningen. Till exempel kan nedläggningen av en skola i närheten av en landsväg leda till att sänkt hastighetsbegränsning där inte längre är motiverat.

NTM-centralens flyttbara hastighetstavlor placeras längs landsvägarna också från och med april 2023 framåt. I Kyrkslätt planeras 32 flyttbara objekt för i år. De flesta objekt är desamma i programmet år efter år för att vi också på längre sikt ska kunna följa utvecklingen av hastighetsnivåerna.