Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände vid sitt sammanträde 23.1 den uppdaterade handledningsplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Handledningsplanen för den grundläggande utbildningen styr elevhandledningen i Kyrkslätts skolor.

Elevhandledning är en viktig del av den grundläggande utbildningen. Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat.

Elevhandledningens centrala uppdrag är att stöda elevens uppväxt och utveckling så att hens studiefärdigheter och sociala mognad främjas och att hen kan utveckla färdigheter och kunskaper som behövs för att planera sitt eget liv. Elevhandledningen fungerar dessutom som en länk mellan skolan, samhället och arbetslivet.

Elevhandledningen i Kyrkslätts kommun styrs av den kommunspecifika handledningsplanen. Den föregående kommunspecifika handledningsplanen för den grundläggande utbildningen är gjord år 2016.

I den uppdaterade handledningsplanen, som godkändes av nämnden, har man beaktat den utvidgade läroplikten, som trätt i kraft år 2021, och den nya upplagan av Kriterier för god handledning, som Utbildningsstyrelsen gett ut år 2023. Den uppdaterade handledningsplanen träder i kraft 1.3.2024.

Du kan bekanta dig närmare med temat i sammanträdeshandlingarna. (På finska.)

Svenska nämnden för fostran och utbildning behandlar för sin del ärendet vid sitt sammanträde 24.1.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

  • Etiska regler för Kyrkslätts organ, utlåtande av finska nämnden för fostran och utbildning
  • Grunder för elevantagning i Kyrkslätt, tillägg om undervisningsgruppernas storlek
  • Godkännande av dispositionsplanen i budgeten för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2024
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information
Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning