Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 10.10 och fattade beslut om timfördelningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.8.2024. Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade också om principerna för elevantagningen inom den grundläggande utbildningen, vilka träder i kraft 1.1.2024.

Timfördelningen inom den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2024.

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade för sin del om den grundläggande utbildningens timfördelning fr.o.m. 1.8.2024. Vid aftonskolorna veckan innan hade kommunens båda nämnder för fostran och utbildning bekantat sig närmare med ärendet.

Vid budgetförhandlingarna år 2023 beslutade man att i målen för såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga undervisningen lägga till upprättande av bindande mål för att förenhetliga skolornas elevspecifika kostnader. I och med granskningen av Kyrkslätts lokala läroplaner inom den grundläggande utbildningen hade det också framkommit behov av att göra vissa korrigeringar i timfördelningarna och säkerställa att valbarheten enligt grunderna för den riksomfattande läroplanen kan genomföras i alla skolor på ett ändamålsenligt sätt. I samband med detta var det möjligt att i timfördelningen fr.o.m. 1.8.2024 lägga till en årsveckotimme i B1-språket i årskurs 7 så som förutsätts i ändringen av statsrådets förordning.

Regeringsprogrammet 20.6.2023 inbegriper en anteckning om att stärka basfärdigheterna för lärande med extra timmar i de lägre årskurserna. Dessa ändringar som träder i kraft 1.8.2025 har nu beaktats i den finskspråkiga undervisningens timfördelning i Kyrkslätt så att det införs tre tilläggstimmar för undervisning i modersmål och litteratur i timfördelningen redan från och med höstterminen 2024–2025.

Mer detaljerade uppgifter om ändringarna i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen finns i sammanträdeshandlingarna (på finska).

Nämnden beslutade om ändringarna i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen i enlighet med förslaget.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet 

  • Uppdatering av Porkkalan lukios läroplan 2021
  • Elevantagningsprinciper för den grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.1.2024.
  • Principer för val av idrottslinje och genomförande av undervisningen inom den grundläggande utbildningen i enhetsskolorna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.1.2024.
  • Elevantagningsprinciper för språkbadsundervisningen fr.o.m. 1.1.2024.
  • Elevantagningsprinciper för naturvetenskaplig-matematiska klassen fr.o.m. 1.1.2024.
  • Elevantagningsprinciper för betonad musikundervisning fr.o.m. 1.1.2024.
  • Elevantagningsprinciper för virtualklassen fr.o.m. 1.1.2024
  • Elevstatistik för den finska grundläggande utbildningen 20.9.2023
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:
Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning