Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 2.4 och beslutade om elevplatserna för läsåret 2024–2025 i årskurserna 1–6 i de finskspråkiga grundskolorna. Nämnden beslutade också om sammanslagning av Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu från och med 1.8.2024. 

Elevplatser i finskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6 

Finska nämnden för fostran och utbildning fastställde för det kommande läsåret 2024–2025 

  • det maximala skolvisa elevantalen i årskurs 1 inom den allmänna undervisningen, 
  • de klasser med särskilt stöd och de klasser med undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen som ska bildas för årskuserna 1–6 samt 
  • elevantalen i betonad undervisning för årskurserna 1 och 3. 

Nämnden beslutade att ingen musikbetonad klass inrättas i årskurs 3 i Jokirinteen koulu. Klassen hade 19 sökande. Enligt principerna för elevantagning till musikklassen, som finska nämnden för fostran och utbildning godkände 10.10.2023 § 42, inrättas klassen om minst 20 elever väljs till klassen. 

De elevspecifika besluten om närskola fattas inom ramen för de maximala elevantalen per skola som nämnden beslutade om under sammanträdet. De elevspecifika besluten publiceras antingen i Wilma eller postas 5.4.2024 så som vårdnadshavaren valt i ansökningsblanketten. 

Närmare uppgifter om de skolvisa elevantalen finns i sammanträdeshandlingarna. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:  

  • Sammanslagning av Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu fr.o.m. 1.8.2024 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040528 4959 

Sammanträdeshandlingar 
Finska nämnden för fostran och utbildning