Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 21.9. Vid sammanträdet beslutade nämnden för sin del om budgetförslaget för år 2023 och beviljade bidrag till Hem och skola-föreningar.  

Budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplaneringen för åren 2024–2025 

Finska nämnden för fostran och utbildning diskuterade och tog ställning till de åtgärder för balansering av ekonomin för år 2023 som kommunstyrelsen förutsätter. De mest tre betydande faktorerna som påverkar hela ekonomin inom serviceområdet för bildning och fritid år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, ändringarna i lagstiftningen som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter.

I slutet av diskussionen beslutade nämnden för sin del om budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 för sitt ansvarsområde. Ärendet behandlas vidare i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Bidrag som beviljas till Hem och skola-föreningar år 2022 – med bidragen stöder nämnden elevernas delaktighet och sociala gemenskap 

Hem och skola-föreningarna gör värdefullt arbete i samarbete mellan hemmen och skolorna. Inom de finska utbildningstjänsterna har 12 000 euro reserverats för stödjande av föreningarna under år 2022.  
 
Alla Hem och skola-föreningar för skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen beviljades bidrag enligt de gemensamma kriterierna. Nämnden framför till föreningarna att särskilt delaktiggörande av eleverna och evenemang och åtgärder som främjar gemenskapen beaktas i användningen av stödet. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:  

  • Finska nämnden för fostran och utbildnings delårsöversikt 2022 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar 

Finska nämnden för fostran och utbildning