Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 5.3 och godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu. Vid sammanträdet behandlades också bland annat resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2023.

Behovsutredning för Kantvikin koulu

Den nuvarande skolan i Kantvik har byggts i två skeden – den äldre delen har blivit klar år 1983 och den nyare 1992. Bildningstjänsterna och lokaltjänsterna har i samarbete gjort upp en behovsutredning för Kantvikin koulu. I utredningen ingår en beskrivning av behovet av projektet och alternativa sätt att lösa utrymmesbehovet.

Behovet av projektet uppstår på grund av ökningen av servicebehovet och till följd av den nuvarande byggnadens funktionella svagheter och skick. På basis av dessa är det ändamålsenligt att dimensionera den kommande skolan för en skola för årskurserna 1–6 med 3 klasserier, dvs. för cirka 400 elever och för ungdomstjänster. Man önskar att projektet också stöder omfattande användning av kommuninvånarna.

I behovsutredningen har man identifierat tre alternativ för genomförande av projektet:

 • totalrenovering och utvidgning av de nuvarande byggnaderna
 • totalrenovering av den nyare byggnadsdelen och ersättande av den äldre byggnadsdelen med en nybyggnad som är större än den nuvarande
 • ersättande av de nuvarande byggnaderna med en nybyggnad.

Genomförbarheten av och kostnaderna för de olika alternativen samt inverkningarna av de olika alternativen på skolans funktionalitet utreds i projektplaneringsskedet. Sättet att genomföra projektet avgörs och de totala kostnaderna klarnar i samband med projektplanen.

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu och föreslog kommunstyrelsen att styrelsen godkänner behovsutredningen och fattar ett projektbeslut och ett beslut om att göra upp en projektplan.

Nämnden för lokaltjänster har vid sitt sammanträde 15.2.2024 behandlat behovsutredningen för Kantvikin koulu och förordat godkännande av behovsutredningen och inledande av projektplanering. Bildnings- och fritidsnämnden behandlar ärendet för sin del vid sitt sammanträde 7.3.2024.

Du kan bekanta dig närmare med behovsutredningen för Kantvikin koulu i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

 • Beslut om elevplatser i finskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 7–9
 • Resultaten av skolhälsoenkäten i Kyrkslätt 2023
 • Verksamhetsberättelsen för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2023
 • Begäran om omprövning gällande beslutet om ändring av timfördelningen
 • Ändring i timfördelningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen som träder i kraft 1.8.2024
 • Genomförande av övergångsskedet för timfördelningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen
 • Finska nämnden för fostran och utbildnings sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2024
 • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:
Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning