Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 7.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat verksamhetsberättelsen för år 2022.

Verksamhetsberättelsen för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2022

Finska nämnden för fostran och utbildning behandlade vid sitt sammanträde utvärderingsberättelsen för år 2022. I verksamhetsberättelsen presenteras hur de ekonomiska målen och verksamhetsmålen har förverkligats i förhållande till budgetens bindande mål.

Av bildningens tjänster är det den finska småbarnspedagogiken och den finska utbildningen som är underställda finska nämnden för fostran och utbildning. Av verksamhetsberättelsen för år 2022 framgår bland annat att man trots ändringar och exempelvis den betydande ökningen av antalet grupper inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen har lyckats hålla verksamhetens ekonomi i balans. Verksamhetsmålen har också uppnåtts väl. En av de största utmaningarna med ordnandet av servicen var tillgången till behörig fostringspersonal inom småbarnspedagogiken.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Åtgärdsplan för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika
  • Begäran om omprövning gällande val av speciallärare på viss tid
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277  
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning