Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 26.10 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat en utredning om skillnaderna i kostnaderna för finska och svenska tjänsterna för småbarnspedagogik och utbildning. Utredningen ansluter sig till frågan från budgetförhandlingarna 2022 om ett jämlikt och kostnadseffektivt ordnande av tjänsterna. Nämnden fick också för kännedom en utredning om gruppstorlekarnas betydelse för elevernas välmående och lärande.

Utredning av kostnadsskillnaderna mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga småbarnspedagogik- och utbildningstjänsterna: svar på en fråga vid budgetförhandlingarna 2022 om ordnande av tjänster på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt

Som en del av beredningen av Kyrkslätts kommuns budget 2022 framställde fullmäktigegrupperna olika frågor till och begärde tilläggsutredningar av serviceområdena och tjänsteinnehavarna. Serviceområdet för bildning och fritid gavs då i uppdrag att utreda hur man inom kommunen kan främja så jämlik och kostnadseffektiv småbarnspedagogik och utbildning som möjligt.

Inom serviceområdet för bildning och fritid har man i fråga om småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utrett barn-, elev- och studerandespecifika kostnadsskillnader och de faktorer som förklarar dessa skillnader. Den gjorda kostnadsjämförelsen fungerar som utgångspunkt för utvecklingen av tjänsterna så att de blir jämlika och kostnadseffektiva.

Finska nämnden för fostran och utbildning diskuterade ärendet och tog ställning till utredningen och antecknade ärendet för kännedom. Utredningen föreläggs också svenska nämnden för fostran och utbildning för kännedom vid dess sammanträde (2.11.2022) och delges vidare kommunstyrelsen.

Utredning om gruppstorlekarnas betydelse för elevernas välmående och lärande

Vid sitt sammanträde 21.9.2022 önskade finska nämnden för fostran och utbildning att nämnden tillställs en utredning om gruppstorlekarnas betydelse för elevernas välmående och lärande. Du kan läsa utredningen bland sammanträdeshandlingarna. Nämnden diskuterade ärendet och antecknade det för kännedom.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Antalet barn inom den finska småbarnspedagogiken 30.9.2022 
  • Elev- och studerandestatistik över den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden