Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 21.11 och behandlade bland annat resultaten av kundenkäten inom finsk småbarnspedagogik. Vid sammanträdet behandlades också förslaget om tilläggsanslag i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning.

Småbarnspedagogikens kunder nöjda med servicen

Den elektroniska kundenkäten inom Kyrkslätts småbarnspedagogik genomfördes i oktober 2023 för familjer som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik samt i invånarparksverksamheten.

Utgående från enkäten är man i allmänhet nöjda med småbarnspedagogiken. Det allmänna vitsordet för ordnandet av småbarnspedagogiken var 4,5 på skalan 0–5. År 2022 var motsvarande siffra 4,4. De svarandes nöjdhet med den plats inom småbarnspedagogik som de fått var också på god nivå både gällande den kommunala och den privata småbarnspedagogiken.

Största delen av dem som besvarade enkäten upplevde att de småbarnspedagogiska tjänsterna fungerar på ett sätt som lämpar sig för familjen. I de öppna svaren gavs mycket positiv respons om småbarnspedagogiken och de anställdas arbete.

Man var också nöjd med invånarparksverksamheten, som fick vitsordet 4,0. År 2022 var motsvarande siffra 4,6. Invånarparksverksamheten tackades för att den fungerar som resurs och kamratstöd för vårdnadshavare som är hemma och för att den erbjuder leksällskap åt barnen.

Enkäten besvarades av 757 personer, vilket är färre än år 2022, då enkäten besvarades av 983 personer. Svarsprocenten var för den finska kommunala småbarnspedagogikens del 32 % (år 2022: 45 %) och för den privata småbarnspedagogikens del 26 % (år 2022: 26 %).

Mer detaljerade uppgifter om resultaten finns i sammanträdeshandlingarna (på finska).

Nämnden antecknade resultaten av kundenkäten inom den finska småbarnspedagogiken för kännedom.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

  • Förslag om tilläggsanslag i budgeten för år 2023 för finska nämnden för fostran och utbildning
  • Pågående projekt inom de finska småbarnspedagogiska tjänsterna som fått specialbidrag
  • Pågående projekt inom den finska utbildningen som fått statligt specialbidrag läsåret 2023-2024
  • Antalet barn inom den finska småbarnspedagogiken 30.9.2023
  • Uppdatering av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning