Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 30.11 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogiken och beslutade om nybörjarplatserna i Porkkalan lukio 2023–2024.

Småbarnspedagogikens kunder nöjda med den service som de får

I kundenkäten i oktober 2022 efterfrågades bland annat de svarandes belåtenhet med servicehandledningen och inledandet av småbarnspedagogiken, vårdnadshavarnas delaktighet och tillgodoseendet av barnets behov av stöd samt informering.

Enkäten genomfördes för familjer som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik samt invånarparksverksamheten, och den ordnades tillsammans med den svenska småbarnspedagogiken. Sammanlagt inkom 983 svar på enkäten. År 2021 var antalet svar 704.

Enligt svaren är man nöjd med de småbarnspedagogiska tjänsterna i Kyrkslätt. Det allmänna vitsordet för nöjdheten med ordnandet av småbarnspedagogiken var 4,4 på skalan 0–5. De svarandes nöjdhet med den kommunala eller privata plats inom småbarnspedagogik som de fått var också på god nivå (kommunal småbarnspedagogik 4,4, privat småbarnspedagogik 4,3). Man var särskilt nöjd med invånarparksverksamheten, som fick vitsordet 4,6.

Nämnden antecknade för kännedom resultaten av kundenkäten.

Godkännande av nybörjarplatserna i Porkkalan lukio för läsåret 2023–2024

Finska nämnden för fostran och utbildning fastställde att det högsta antalet nybörjarplatser i Porkkalan lukio läsåret 2023–2024 är 180 studerande, av vilka andelen nybörjarplatser på framtidslinjen är 30.

Förutsättningen för att komma in i gymnasiet är fortsättningsvis medeltalet 7,3 för läsämnena eller för läroämnen som betonas. Gymnasiernas rektorer har även rätt att besluta om godkännande av sökande som flyttar till Kyrkslätt och byter läroanstalt till extra platser under läsåret.

Du kan bekanta dig närmare med utredningen om nybörjarplatserna i Porkkalan lukio i sammanträdeshandlingarna (på finska).

 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Pågående projekt inom de finska småbarnspedagogiska tjänsterna som fått specialbidrag
  • Pågående projekt inom den finska utbildningen som fått statligt specialbidrag
  • Anhållan om förlängd tid för ordnande av förberedande undervisning
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

 

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning