Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 31.1 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för planering och genomförande av husbyggnadsprojekt som är under beredning.

Utlåtande av Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för planering och genomförande av husbyggnadsprojekt

Kommunstyrelsen remitterade vid sitt sammanträde 31.10.2022 Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för planering och genomförande av husbyggnadsprojekt till ny beredning. Samtidigt ombads användarnämnderna ge utlåtanden om förslaget till nytt projektdirektiv.

Finska nämnden för fostran och utbildning behandlade ärendet vid sitt sammanträde och gav sitt utlåtande om projektdirektivet som är under beredning.

Användarnämnderna ansvarar för produktionen av tjänster för kommuninvånarna och tjänsterna produceras i verksamhetslokaler som anvisats för dem. Eftersom ändamålsenliga utrymmen är väsentliga med tanke på ordnandet av verksamheten anser nämnden att det är motiverat att användarnämnderna har beslutanderätt också i husbyggnadsprojektens behovsutredningsskede, då man skapar förutsättningar för verksamheten.

Finska nämnden för fostran och utbildning poängterar att användarnämndens beslutsfattarroll är väsentlig särskilt i fråga om behovsutredningen för ett projekt. Nämnden anser att det är viktigt att höra användarna och användarnämnderna också i projektets övriga skeden. Dessutom uppmanar nämnden kommunstyrelsen att tillägga följande i projektdirektiven: Ungdomsfullmäktige, äldrerådet samt handikapprådet får möjlighet att bli hörda till den del som behovsutredningen gäller småbarnspedagogiken, utbildningen eller fritiden.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

  • Godkännande av dispositionsplanen för finska nämnden för fostran och utbildning 2023
  • Finska nämnden för fostran och utbildnings övertagningsrätt och användning av den under perioden 2023–2025
  • Finska nämnden för fostran och utbildnings extra sammanträde

Ytterligare information

Nämndens viceordförande Pekka Sinisalo, tfn 040 567 3945
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning