Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 26.9 och behandlade bland annat projektplanen för Nissnikuhuset och servicenätsutredningen för bildnings- och fritidstjänsterna. Nämnden beslutade också om bidrag som beviljades hem- och skola-föreningar och för sin del förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026.

Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset

I godkännandet av projektplanen för Nissnikuhuset är det fråga om att godkänna den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu så att man i projektet bygger utrymmen också för biblioteks- och ungdomstjänsterna. Samtidigt dimensioneras skolans elevantal enligt de senaste befolkningsprognoserna.

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände för sin del projektplanen för Nissnikuhuset och föreslog vidare att den godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnden föreslog också kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den godkänner projektets investeringskostnader 36 850 000 euro.

Dessutom uppmanade nämnden att i projektplanen beakta Nissnikuhusets framtida byggmaterial i enlighet med principerna för hållbar utveckling och livsstil.

Servicenätsutredningen för bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade anteckna servicenätsutredningen för kännedom. Nämnden föreslog även kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att rekommendationerna och åtgärderna för åren 2024–2028 i utredningens sammandragsdel godkänns som grund för den fortsatta beredningen och beaktas vid uppgörandet av förslaget till budget och ekonomiplan.

Nämnden konstaterade i enlighet med förslaget att för varje enskilt projekts del fattas investeringsbesluten och besluten om förändringar i verksamheten separat med stöd av Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för husbyggnad. Slutligen gav nämnden som anvisning att i den fortsatta beredningen utförs förhandsbedömningen av konsekvenserna och växelverkan med intressenterna i samband med utvecklingen av servicenätet.

Dessutom uppmanade nämnden att man i fortsatt beredning tar i beaktande möjligheten att nedläggning av Laajakallion koulu eller omvandling av skolan till en enhet inom småbarnspedagogiken inte genomförs.

Du kan bekanta dig med servicenätsutredningen här (på finska).

Bidrag till hem och skola-föreningar år 2023

Nämnden beviljade vid sitt sammanträde bidrag för år 2023 till Hem- och skolaföreningar i Kyrkslätt. Bidrag om totalt 12 000 euro utdelades. Fördelningen av bidraget sker så att varje skolas hem- och skolaförening tilldelas ett grundanslag om 300 euro och det kvarstående beloppet delas i relation till skolans elevantal.

Man framförde till föreningarna som anvisning för användningen att i användningen av stödet beaktas särskilt delaktiggörande av eleverna och evenemang och åtgärder som främjar gemenskapen.

Bidrag fördelades till hem- och skolaföreningar i finskspråkiga grundskolor enligt följande:

 • Gesterbyn koti- ja kouluyhdistys 1 325,25 €
 • Heikkilän koulun vanhempainyhdistys – HKV ry 689,46 €
 • Jokirinteen koulun vanhempainyhdistys – Kivat Ry 2 411,50 €
 • Kantvikin koti- ja kouluyhdistys ry 973,34 €,
 • Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry 1 046,06 €
 • Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry 581,53 €
 • Masalan koti- ja kouluyhdistys 926,41 €
 • Nissnikun Koti- ja Kouluyhdistys ry. 1 630,25 €
 • Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys ry 2 416,20 € (Veikkolan koulu 1 900,48 € och Vuorenmäen koulu 536,03 €).

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet: 

 • Uppdateringar med anledning av rättelse av Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 och ändringar i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen i Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik, Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisningen och Kyrkslätts läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning
 • Delårsöversikt för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2023
 • Finska nämnden för fostran och utbildnings förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026.
 • Godkännande av nybörjarplatserna i Porkkalan lukio för läsåret 2024–2025
 • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:
Nämndens viceordförande Pekka Sinisalo, tfn 040 567 3945 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning